Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Stockfallets skola
Bilden är en illustration av hur Stockfallets skola skulle kunna se ut. Bild: Sweco.

Bilden är en illustration av hur Stockfallets skola skulle kunna se ut. Bild: Sweco.

Stockfallet - ny skola och idrottshall

En ny skola och idrottshall ska byggas på Stockfallet.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Stockfallet och området kring Edsgatan är populärt bland familjer och skolan är tänkt att möta behovet av grundskoleplatser i området. Skolan är tänkt att ligga öster om Stormyrsvägen.

Den nya skolan ska byggas för 350 elever, F-6 med två paraleller. En fristående fullstor idrottshall ska byggas som på kvällar och helger ska vara till för cheerleading och truppgymnastik. Efter önskemål som kom in under samrådet ska det byggas en yta för spontanidrott norr om skolan och ett nytt cykelstråk ska byggas ut på grönytan väster om Stormyrsvägen.

Placering

Området har en strategisk placering då platsen ligger i bra anslutning till bil-, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och geografiskt bra i förhållande till befintliga bostadsbebyggelsen och pågående stadsutvecklingar inom norra Stockfallet och Edsgatan.

Byggnaden

Skolbyggnaden kommer att bestå av tre sammanlänkade husdelar i två plan. Entréer och lärosalar i de två yttersta husdelarna med kök och matsal som en central punkt i mittersta husdelen. Eleventréerna är vända mot skolgården, skolans innergård.

Illustrationsbild av skolans byggnader

Idrottshallen

Idrottshallen ska vara till för skolan på dagtid på vardagar och för cheerleading och truppgymnastik under kvällar och helger. Hallen får ett invändigt mått på 23*43 meter med en spelyta på 20*40 meter. Det blir en fullstor spelplan och en fri takhöjd på tio meter. Läktare ska byggas med plats för omkring 150 åskådare.

Skolgården

Kullen kommer att vara den centrala delen av tomten. Så många träd som möjligt kommer att sparas, dels för att skapa skugga och för att bibehålla skogskaraktären. Lekytorna kommer att utföras med mycket naturmaterial för att passa in i skogsmiljön.

Förberedande arbeten

För att skolan ska få en stabil grund att stå på behöver marken förberedas genom borrning, sprängning och pålning. Det kommer stundtals att förekomma höga ljud, men det förberedande arbetet är en förutsättning för att skolan ska kunna byggas.

Arbetena kommer att pågå vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00.

Tidplan

Markförberedelsera startar under hösten 2021 och byggnationen startade i januari 2022. Idrottshallen beräknas stå klar hösten 2023. Under hösten 2022 beslutades att skolan ska byggas på med en våning. Ny tidplan för när skolan ska stå klar kommer att publiceras efter årsskiftet.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Stockfallet 1:1, Stockfallets skola

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

Hittade du rätt information på sidan?