Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Stodene - planändring

Kommunen har ändrat byggnadsplanen för del av hemmanet Stodene (1:193).

Bakgrund

Fastighetsägarna till Stodene 1:193 har begärt planändring i syfte att ett område med prickmark tas bort och att detaljplanen medger justering av fastighetsgräns åt norr. Tidigare har bygglov beviljats med mindre avvikelse för utbyggnad av befintligt hus. Utbyggnaden är dock inte genomförd i enlighet med bygglovet och för att kunna ge bygglov för faktiskt utförande i efterhand behöver gällande detaljplan ändras.

Planområdet avgränsas i söder av Björkrotsvägen och i norr av parkmark.

Huvuddrag

Ändringen innebär att ett parti med prickmark inom fastigheten Stodene 1:193 som finns i gällande detaljplan tas bort. Den utbyggnad som detta möjliggör är redan genomförd.

Syfte

Syftet med ändringen av byggnadsplanen/detaljplanen är att öka möjligheten att bebygga fastigheten.

Planförslaget som är förenligt med kommunens översiktsplan var på samråd hösten 2021. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget var utställt för granskning våren 2022. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget är var på samråd under tiden 27 september - 29 oktober 2021.
  • Förslag till ändring av byggnadsplanen var utställt för granskning mellan 21 mars och 14 april 2022.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta beslut om ändring den 18 maj 2022.
  • Beslut om antagande har överklagats och prövas nu av Mark- och miljödomstolen.
  • Planändringen vann laga kraft 2022-12-01

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ändring av byggnadsplan för del av hemmanet Stodene

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

30 Maj 2024