Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Stodene - utveckling av verksamhetsmark

Företaget Specialelektronik önskar mer byggrätt för lager. Kommunen prövar möjligheten att utöka verksamhetsmarken för fastigheten Stodene 1:230.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Det planerade planområdet är en del av fastigheten Stodene 1:37 som ägs av kommunen och består idag av jordbruksmark. Det tilltänkta planområdet kommer att ta hela fastigheten Stodene 1:230 och mindre del av jordbruksmarken på fastigheten 1:37.

Gällande planer

Planområdet är inte tidigare planlagt och ligger i anslutning till småhusbebyggelse inom Stodene.

Bedömning

Specialelektronik som idag bedriver sin verksamhet på fastigheten Stodene 1:230 är i ständig utveckling och expansion varför en del av fastigheten Stodene 1:37 bedöms kunna planläggas för lagerbyggnad. Ianspråktagande av en mindre del av jordbruksmark i direkt anslutning till en pågående verksamhet bedöms därför motiveras då det avser ett område som behöver tas i anspråk för en pågående verksamhet som inte kan ske utanför området. Vid planläggning bör detaljplaneområde även omfatta fastigheten Stodene 1:230 som idag saknar detaljplan.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Geotekniska förhållanden
 • Markföroreningar

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu ej påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för stodene 1:37 med flera

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?