Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Stodene - utveckling av verksamhetsmark

Företaget Specialelektronik önskar mer byggrätt för lager. Kommunen prövar möjligheten att utöka verksamhetsmarken för fastigheten Stodene 1:230.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Samråd om detaljplan
  4. Granskning av detaljplan
  5. Antagande av detaljplan
  6. Laga kraft
  7. Byggnation pågår
  8. Klart

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger i Stodene, knappt en mil norr om centrala Karlstad. Området ligger i Stodenes nordöstra del, mellan Skårevägen och Klarälven och avgränsas av Almars Färjeväg i norr, kraftledning i öst och småhusbebyggelse i söder. Planområdet ligger på väster sida om Klarälven vars strandlinje är belägen cirka 350 meter från planområdesgränsen.

Syftet med planen är att pröva möjligheterna att planlägga en mindre del av Stodene 1:37 för att kunna bygga ett lager i anslutning till pågående verksamhet för företaget Specialelektronik. Planen syftar också till att bekräfta befintlig byggnad på Stodene 1:230, där Specialelektronik bedriver sin verksamhet.

Huvuddrag

För att kunna bedriva pågående verksamhet på ett ekonomiskt sätt behöver verksamheten mer ytor till förvaring/lagring utöver befintlig kontorsbyggnad. Därför har planläggning av en mindre del av den angränsande fastigheten Stoden 1:37 för lagerbyggnad blivit aktuell.

Planen som överensstämmer med gällande översiktsplan och handläggs med standardförfarande har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § fram till den 11 september 2023.

Tidplan

Planförslaget var på samråd den 14 augusti till 11 september 2023.

Informationsmöte

Informationsmöte hölls onsdagen den 30:e augusti
Mötet ägde rum i Samhällsbyggnadshuset.
Alla intresserade är välkomna!

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 11 september 2023.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Ossman Sharif, ossman.sharif@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Stodene 1:37 med flera, Specialelektronik

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-09-14

Hittade du rätt information på sidan?