Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Skiss på resecentrum utanförs stationshuset
Illustration med vy längs Hamngatan vid stationshuset. För att detta ska kunna byggas krävs att detaljplanen vinner laga kraft. Illustration White arkitekter.

Illustration med vy längs Hamngatan vid stationshuset. För att detta ska kunna byggas krävs att detaljplanen vinner laga kraft. Illustration White arkitekter.

Gator och vägar runt Karlstads resecentrum

Inom Karlstads resecentrum planeras för nya gång- och cykelvägar och flera gator byggs om. Bland annat blir Hamngatan en stadsgata där du enkelt kan kliva av och på din buss. Den södra delen av Järnvägsgatan blir en bussgata med generösa trottoarer.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Hamngatan

Hamngatan planeras bli en stadsgata med mer plats för gående, cyklister och handel. Samtidigt kommer den att utgöra en viktig del av Karlstads resecentrum med busshållplatser längs gatan för att enkelt kunna byta till tågresa eller mellan region- och stadsbussar.

Järnvägsgatan

Den södra delen av Järnvägsgatan blir en bussgata med hållplatser på båda sidor, från Hamngatan till Drottninggatan. Biltrafiken flyttas till den del av Drottninggatan som idag är bussgata, mellan Fredsgatan och Järnvägsgatan. Trottoarerna på Järnvägsgatan breddas för att ge generösare utrymme för gående.

Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan kommer att blir Karlstads resecentrums södra entré. Det är här som man i första hand kommer att hämta och lämna med bil.

Enkelt att nå centrumkärnan - ingen genomfartstrafik

Tillgängligheten till Karlstads centrum är viktig och kommer vara god under såväl byggtid som efter ombyggnationen. Genom att flytta genomfartstrafiken från Hamngatan till nybyggda Vikenförbindelsen får de som har ett ärende till centrum större utrymme.

Enklare att gå och cykla

Det kommer att vara möjligt att gå på båda sidor om Hamngatan och på södra sidan, längs järnvägen, kommer även en cykelbana att byggas. Det kommer att finnas passager över Hamngatan vid Fredsgatan, Järnvägsgatan och Västra Torggatan. Den vid Järnvägsgatan kommer att vara signalstyrd.

Två nya rondeller

Två nya rondeller byggs i vardera ände av Hamngatan för att bussarna ska kunna vända inom området. Den ena är redan byggd och finns i höjd med dagens busstation, den andra byggs i korsningen Hamngatan-Östra Torggatan.

Tidplan

För att kunna bygga om gatorna runt Karlstads resecetrum krävs en ny detaljplan. Detaljplanen är antagen men överklagad och vi vet inte när besked kommer. Om detaljplanen vinner laga kraft så sker byggnationen i flera etapper för att kunna garantera framkomligheten under hela byggtiden.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Ida Bergsten, kommunledningskontoret
Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-03

Hittade du rätt information på sidan?