Skiss över ombyggnationen runt järnvägen i Väse
Skiss över hur området runt järnvägsstationen kommer se ut efter ombyggnationen. WSP/Trafikverket.

Väse - mötesspår och planskild korsning

Trafikverket ska bygga ett nytt mötesspår och en passage under järnvägen, så kallad planskild korsning, i Väse. Byggnationen startade i juli 2021.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Mötesspår kortar restiderna

Ett mötesspår gör att tågen inte längre behöver stanna för att släppa fram mötande trafik. Det förbättrar möjligheterna för tågen att hålla tiderna mellan Stockholm–Karlstad–Oslo och kortar restiderna. Det gör det också möjligt för fler tåg, både persontåg och godståg, att trafikera sträckan Kristinehamn–Karlstad–Arvika.

Säkrare trafikmiljö

Den planskilda korsningen som ska byggas i Väse betyder att gång-, cykel- och biltrafik leds i en passage under järnvägen. Det innebär i sin tur en säkrare trafikmiljö i Väse och möjlighet till utveckling av centrala Väse.

Byggstart juli 2021

Byggprojektet i Väse kommer att ske i två etapper. Den första etappen omfattar nya plattformar, en planskild korsning samt en gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen. Dessutom förlängs befintligt mötesspår med cirka 600 meter västerut mot Karlstad. Trafikverket startade byggnationen i juli 2021.

Skiss över hur nya perrongen vid järnvägsstationen i Väse kommer se ut efter ombyggnationen
Skiss över hur nya perrongen vid järnvägsstationen i Väse kommer se ut efter ombyggnationen. WSP/Trafikverket.


Utveckling i Väse

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Väse i dialog med Väseborna som har fått vara med och påverka hur samhället ska utvecklas. Karlstads kommuns arbete med att ta fram en ny detaljplan för Väse startade i september 2014. Väseborna blev inbjudna till ett informationsmöte och två workshoppar där en mindre grupp invånare fick vara med och bidra med synpunkter och idéer.

Läs mer om detaljplanen för Väse centrum.

Mer information

Projektet är en del av Tåg i Tid, läs mer om detta

Läs mer om projektet hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Markägare

Vem bygger:

Trafikverket

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

28 September 2023