Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Museigatan Älvpromenaden etapp 2
Skiss på Älvpromenaden längs Museigatan.

Skiss på Älvpromenaden längs Museigatan.

Tingvallastaden - Älvpromenaden

Uppdraget och projektet med titeln "Älvpromenaden - Karlstads nya solsida" är ett stadsutvecklingsuppdrag som berör älvstråket utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan. Syftet med projektet är att utveckla Karlstads centrum.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär projektet?

Med avstamp i den förstudie som gjordes 2012 inleddes arbetet med förverkligande av Älvpromenaden. Arbetet har delats in i flera etapper där vissa delar redan är klara som till exempel Almentorget vid Älvgatan. Under 2018 kommer vi börja bygga om Museigatan.

Almentorget och Älvgatan - etapp ett

Första etappen av Älvpromenaden slutfördes under våren 2017 och består av Almentorget och Älvgatan, mellan Järnvägsgatan och Pihlgrensgatan. Vatten- och avloppsledningar har lagts om i Älvgatan. Mellan Järnvägsgatan och Pihlgrensgatan har en gångbana och cykelfiler stensatts om och längs kajen har ett promenadstråk färdigställts. Av första etappen återstår byggandet av nya flytbryggor för båtbussen och småbåtar vilket planeras till 2018/2019.

Museigatan och Sandgrundsgatan - etapp två

Andra etappen av Älvpromenaden består av Museigatan och Sandgrundsgatan. Den är nu färdigprojekterad. I dokumenten som heter planterings- och utrustningsplan del 1-4 och dokumentet som heter programhandling kan du se ritningar. Dokumenten är bifogade nedan.

Museigatan norr om Kungsgatan och Sandgrundsgatan kommer att byggas om med fokus på mer flanörer och färre bilar. Gångbanan längs husen kommer återställas så att plattsättning liknar den som finns framför Stadshotellet. Gaturummet fram till kajkanten kommer att göras om till en gemensam yta som stensätts längs Museigatan med entré mot Sandgrundsparken/Museigatan.

Kommande etapper

Residenstorget med ombyggnad av gatumiljön och eventuella justeringar av Residensparkens östra gräns. Denna etapp påverkas av andra pågående stadsutvecklingsuppdrag som till exempel Stora torget, resecentrum och kollektivtrafikstråk varför det för närvarande inte finns någon aktuell tidplan.

Mindre ombyggnad av Residensparken som anpassning till Älvgatan och den nya delen av parken. Bland annat innebär det en översyn av möblering och att sopkärl med mera inom allmän plats tas bort så att hela parken tillgängliggörs för allmänheten. Byggstart är ännu inte satt.
Upprustning av gång- och cykelstråket längs östra älvgrenen mellan Sandgrundsbron och Hagaleden. Denna del är tidsmässigt beroende av arbeten med de planerade byggprojekten vid Karlstad CCC och vid Haga entré.

Tidplan

Älvpromenaden invigdes 24 maj 2019.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny utformning av gator och älvstråk

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2023-10-06

Hittade du det du sökte på sidan?