Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Flygbild över hus med planområdet markerat i rött.
Gäddan 14

Gäddan 14

Tingvallastaden - nya bostäder och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Längs Grevgatan, mitt emot busstationen, ligger kvarteret Gäddan. Området består av äldre bebyggelse men nu finns även möjlighet till förnyelse inom fastigheten Gäddan 14. Detaljplanen gör det möjligt för nya bostäder i två och tre våningar samtidigt som några kulturhistoriskt värdefulla byggnader säkras mot rivning och ska bevaras.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet är beläget centralt i Tingvallastaden och är idag bebyggt med fyra byggnader med varierande ålder, samtliga med ett stort kulturhistoriskt värde. Tidigare detaljplan från 1993 medger rivning och uppförande av ett nytt bostadsprojekt. Det nya detaljplanen föreslår en större varsamhet vid förnyelsen av kvarteret. Två av de befintliga byggnaderna får skyddsbestämmelser. Detaljplanen innebär också att två byggnader inte skyddas utan kan komma att ersättas med nya bostäder.

Planens idé är att tillföra nya bostäder samtidigt som de byggnader som bedöms som mest värdefulla kan bevaras. För att ersätta den byggrätt som finns i gällande detaljplan samt att fortsatt förtäta staden föreslår planen nybyggnad av bostäder inom kvarteret.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Gäddan 14

Vem äger marken:

Wermlands Invest

Vem bygger:

Wermlands Invest

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?