Björnen 4
Bild från Blom.

Tingvallastaden - kontor och handel i del av kvarteret Björnen

På fastigheten Björnen 4 prövas en planändring för att möjliggöra mindre ny- och påbyggnader i kvarteret samtidigt som kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra mindre ny- och påbyggnader inom delar av kvarteret samtidigt som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddas från rivning och förvanskning. Planen innebär att området kan nyttjas för centrumverksamhet och bostadsändamål (ej i bottenplan), vilket det i stora delar redan gör idag.

Om förslaget

Planområdet ligger i centrala Karlstad strax söder om Residenstorget i kvarteret Björnen. Den tidigare gällande detaljplanen anger område för kontor, handel och bostäder. Den gjordes för att genomföra ett större projekt som inte genomförts och inte längre är aktuellt. Fastighetsägaren önskar även en möjlighet till påbyggnad av befintligt gårdshus.

Kulturmiljö

Området är idag bebyggt med byggnader som används som kontor. Byggnaden mot gatan är välbevarad och ingår i ett stråk med äldre bebyggelse uppförd före stadsbranden 1865. Byggnaden är ett karaktäristiskt inslag i stadsmiljön längs Älvgatan. Alla byggnader på fastigheten är utpekade i kommunens kulturmiljöprogram. Området ingår också i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd 18 maj - 9 juni 2017.
  • Samrådsmöte hölls i Samhällsbyggnadshuset den 1 juni 2017.
  • Planförslaget var utställt för granskning 2 november - 17 november 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 mars 2018.
  • Planen vann laga kraft den 5 april 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Björnen 4

Gällande detaljplan

För området finns gällande detaljplan från 1991 som anger område för kontor, handel och bostäder.

Vem äger marken:

Privat

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024