Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Toppbild karlstad.se

Tingvallastaden - Norra entrén

Området kring biblioteket har ingått i stadsdelsvision för Tingvallastaden som ett område för framtida utveckling, kallat - Norra entrén. En förstudie pågår kring utveckling av parkering kring biblioteket i ett helt nergrävt parkeringshus.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Området används idag till stor del för parkering. Området gränsar till Norra Älvpromenaden som är ett grönt stråk utefter Klarälven. Området kring Bibliotekshuset har ingått i stadsdelsvision för Tingvallastaden som ett område för framtida utveckling, kallat Norra entrén. En förstudie pågår kring utveckling av parkering kring biblioteket i ett helt nergrävt parkeringshus.

Då det är en viktig och framträdande plats i stadsbilden i Karlstads centrala delar behöver ett arbete påbörjas med ett parallellt uppdrag för att få en bred belysning av hur området ska bebyggas och utformas. En viktig del i arbetet är att skapa en fungerande parkmiljö längs Klarälven.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Stadsbild
 • Utveckling av parkmiljön längs älven
 • Buller från biltrafik
 • Parkeringsfrågor
 • Utformningsfrågor

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Norra Entrén

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?