Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Tingvallastaden - östra Drottninggatan får ny gestaltning

Östra delen av Drottninggatan, mellan Östra Torggatan och Eneströmsgatan, ska byggas om för att skapa bättre trafikflöde, bredare trottoarer, ett cykelstråk och mer grönska. Byggnationen startade i augusti 2023och beräknas vara klar hösten 2024.

Kontakt till projektet

Har du frågor om projeket går det bra att kontakta oss på mejl drottninggatan@karlstad.se

Vad innebär projektet?

Målet är att göra Drottninggatan till en trevlig entré till centrumkärnan från öster, men också att skapa ett bättre flöde för trafiken. Det ska bli bredare trottoarer, ett cykelstråk på norra sidan av Drottninggatan och mer grönska. Det kommer även att bli plats för parkeringar och lastplatser.

I korsningen Drottninggatan/Östra Torggatan planerar vi för en mindre rondell. Gatan kommer också att utformas på ett bättre sätt för att ta hand om och leda bort skyfall. Vi kommer även att passa på att byta olika ledningar i gatan när vi bygger om, såsom vatten- och dagvattenledningar, el och fjärrvärme/fjärrkyla.

Ett ritat tvärsnitt vilka funktioner som Drottninggatans östra del kommer att innehålla.
Ett utsnitt av vad östra delen av Drottninggatan ska innehålla efter ombyggnationen.

Aktuellt september 2023

(Se även uppdaterad preliminär tidplan nedanför samt karta med arbetsområden).

Arbeten med att byta ledningar i Drottninggatan och Eneströmsgatan fortsätter, mellan Södra Kyrkogatan och Bilanrondellen. Projektet har blivit något förskjutet och rondellen och Eneströmsgatan planeras nu öppna för trafik i slutet av vecka 45.

Samtidigt pågår ledningsarbeten och ytskiktsarbeten hela hösten på Drottninggatan. Ett par fastigheter kommer få kokningsrekommendationer några dagar i samband med att nya vattenledningar kopplas in. Vi har direkt kommunikation med berörda.

Vi arbetar även med inkoppling av fjärrvärmeledningar vilket kommer innebärna kortare störningar på exempelvis varmvatten för några fastigheter under september. Berörda får meddelande om detta.

Innergården did resataurang Nya Peking med infart från Drottninggatan kommer behöva stängas preliminärt vecka 44-46 eftersom vi då gräver djupa schakt för ledningar intill infarten. Vi tittar på en lösning med ersättningsparkeringar.

Vad kommer projektet innebära för boende och verksamheter?

Vårt mål kommer att vara att alla verksamheter ska vara tillgängliga under byggtiden och att parkeringsplatser på innergårdar ska kunna användas större delen av tiden. Men så klart kommer byggnationen att märkas av och därför har vi påbörjat en dialog med berörda längs gatan för att ta reda på vilka behov som finns och vad vi kan göra för att underlätta.

Tidigarelagd ombyggnation

Att bygga om den östra änden av Drottninggatan har planerats sedan tidigare, som en del i det långsiktiga arbetet med att göra Karlstads centrum än mer attraktivt. Men tanken var att detta skulle ske i ett senare skede. Nu när arbetet med detaljplanen för Karlstads resecentrum och ombyggnationen av Hamngatan dragit ut på tiden så har vi valt att tidigarelägga ombyggnationen av östra Drottninggatan.

Byggnationen planeras genomföras i etapper och total byggtid beräknas till lite drygt ett år.

Tidplan

Här kan du se den preliminära tidplanen:

Observera att tidplanen kan komma att ändras.

  • I augusti började rivningsarbeten och grävning för fjärrvärme och fjärrkyla. Då började även byte av vatten- och dagvattenledningar från Bilan på Drottninggatan fram till Södra Kyrkogatan, samt på Eneströmsgatan fram till Karlbergsvägen. Arbetet på Eneströmsgatan planeras vara klart i slutet av vecka 45 (grönt område i kartan nedan)
  • På Drottninggatan fortsätter arbetet med ytskiktsarbeten fram till och med december. Korsningen Eneströmsgatan/Karlbergsgatan görs eventuellt i ett senare skede. Under vintern pågår ledningsarbeten i gräsytan mellan Hagaleden och hotell Bilan, inga fastigheter påverkas av arbetet. Arbetet startar i månadsskiftet november/december. Hamngatan kommer att bli något avsmalnad förbi arbetsområdet, men framkomlig (röd markering i kartan nedan).
  • Etapp 2, från Södra Kyrkogatantill och med en ny rondell i korsningen med Östra Torggatan startar först i vår och pågår en stor del av hösten. Byggnationen av rondellen i krosning Drottninggatan/Östra Torggatan kommer att ha stor påverkan på trafiken, ingen fordonstrafik kommer kunna passera denna korsning under byggtiden. Byggnationen startar efter semestern 2024 och pågår drygt två månader.
Karta över etapper vi kommer arbeta i i prejoekt östra Drottninggatan
Grönt område - byggnation pågår preliminärt fram till och med vecka 45. Rött område - arbete pågår under hösten 2023 och vintern 2024. Blått område - byggnationen startar våren 2024 och pågår till och med hösten.

Tidplan

  • Våren 2023 pågår projektering och dialog med berörda.
  • Byggstart augusti 2023.
  • Klart hösten 2024

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun, Infrakraft är entreprenör.

Kommunens kontaktperson:

Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2023-09-20

28 September 2023