Översiktsbild över Duvan 7
Översiktsbild över Duvan 7

Tingvallastaden - planering i centrala Karlstad

Kommunen ska utreda möjligheten för ändrad markanvändning på fastigheten Duvan 7 till handel, bostäder, kontor eller hotell.

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga på befintlig byggnad samt möjliggöra utökad användning inom fastigheten. Planområdet är beläget invid Drottninggatan och Västra torggatan i centrala Karlstad och omfattar del av kvarteret Duvan om cirka 1000 kvadratmeter. Planområdet består av byggnad för handel och bostäder i fem våningar i en kvartersstruktur. Inom kvarteret finns en gemensam gård.

Aktuell byggnad stod klar 1951 och ritades av Björn Hedvall. Byggnaden bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen, samt är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram som särskilt värdefull.

Om förslaget

Detaljplanen säkerställer centrumverksamhet och/eller tillfällig vistelse i bottenvåning samt möjliggör centrumverksamhet, kontor, tillfällig vistelse och bostäder inom fastigheten. Höjdbestämmelser samt utformningsbestämmelser reglerar påbyggnadens utformning. Befintlig byggnads bottenvåning till och med våning 4 omfattas av rivningsskydd och varsamhets- samt skyddsbestämmelser reglerar kulturvärden som ska bevaras, bibehållas och utvecklas.

Detaljplanen är förenligt med kommunens översiktsplan.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 13 augusti - 10 september 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning 4 december - 5 januari 2021.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 24 februari 2021.
  • Beslut att anta detaljplanen överklagades och har prövats av Mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 24 maj 2021.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskning, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Duvan 7

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

30 Maj 2024