Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Tingvallastaden - ytterligare komplettering av kvarteret Enigheten

En ny detaljplan har arbetats fram för att möjliggöra en förtätning och utveckling av fastigheten Enigheten 14. Detaljplanen syftar till att ge möjlighet för en påbyggnad mot Västra Torggatan och en utökad byggrätt med möjlighet till nybyggnation mot Herrgårdsgatan.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen syftar till att ge möjlighet för en påbyggnad mot Västra Torggatan och en utökad byggrätt med möjlighet till nybyggnation mot Herrgårdsgatan.

Om förslaget

Kvarteret Enigheten utgör ett av stadens mest centrala kvarter. På fastigheten Enigheten 14 finns två befintliga byggnader; en mot Västra Torggatan och en mot Herrgårdsgatan.

Höjderna på bebyggelsen har avvägts med ambitionen att inte negativt påverka Tingvallastadens relativt jämna höjdskala, bibehålla goda ljusförhållanden och bidra till jämna gaturum. Detaljplanen föreslår skydds- och varsamhetsbestämmelser för den befintliga byggnaden mot Västra Torggatan. Detaljplanen innehåller utformningsbestämmelser för nya byggnader.

Fastighetens centrala läge motiverar en bred användning varför planen medger centrumända­mål samt bostäder från våning två.

Samråd genomfördes under februari-mars 2023. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.

Förslaget var utställt för granskning under sommaren 2023. Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd mellan 17 februari och 24 mars 2023.
  • Planförslaget var utställt för granskning 19 juni - 1 september 2023.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 18 oktober 2023.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 14 november 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Enigheten 14

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Berglöf Invest AB

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024