Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Tingvallastaden - ytterligare komplettering av kvarteret Enigheten

Ett förslag till ny detaljplan arbetas fram för att möjliggöra en förtätning och utveckling av fastigheten Enigheten 14. Planförslaget syftar till att pröva möjligheterna för en påbyggnad mot Västra Torggatan och en utökad byggrätt med möjlighet till nybyggnation mot Herrgårdsgatan.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget syftar till att pröva möjligheterna för en påbyggnad mot Västra Torggatan och en utökad byggrätt med möjlighet till nybyggnation mot Herrgårdsgatan.

Om förslaget

Kvarteret Enigheten utgör ett av stadens mest centrala kvarter. På fastigheten Enigheten 14 finns två befintliga byggnader; en mot Västra Torggatan och en mot Herrgårdsgatan.

Höjderna på bebyggelsen har avvägts med ambitionen att inte negativt påverka Tingvallastadens relativt jämna höjdskala, bibehålla goda ljusförhållanden och bidra till jämna gaturum. Detaljplanen föreslår skydds- och varsamhetsbestämmelser för den befintliga byggnaden mot Västra Torggatan. Detaljplanen innehåller utformningsbestämmelser för nya byggnader.

Fastighetens centrala läge motiverar en bred användning varför planen medger centrumända­mål samt bostäder från våning två.

Tidplan

 • Planförslaget var föremål för samråd mellan 17 februari och 24 mars 2023.
 • Granskning planeras preliminärt till kvartal 3 2023.
 • Antagande av detaljplanen planeras preliminärt till kvartal 4 2023.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Enigheten 14

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Berglöf Invest AB

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-03

Hittade du rätt information på sidan?