Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Tingvallastaden - nytt våningsplan på hus längs Pråmkanalen

Den aktuella fastigheten ligger öster om Domkyrkan ner mot Västra Kanalgatan. Fastighetsägaren önskar höja byggnaden med en våning för att kunna bygga fler bostäder samt att bygga på huset med takkupor.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Byggnaden ska ges skydd i detaljplanen på grund av sitt kulturhistoriska värde, planområdet ingår även i riksintresse kulturmiljövård.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu ej påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd där allmänheten får lämna synpunkter. Tid för samrådet är inte bestämt.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Gruvan 11

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Sidan uppdaterad: 2023-05-03

Hittade du rätt information på sidan?