Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Tullholmen - planering av bostäder

Kommunen ska pröva möjligheten för byggnation av bostäder och centrumändamål med god gestaltning och med goda boendekvalitéer inom område markerat med rött på översiktsbilden ovan.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger drygt en kilometer sydost om Karlstads centrum och omfattar del av fastigheten Viken 2:1.

Planen syftar till att pröva möjligheter för bostäder och centrumändamål med en god gestaltning och med goda boendekvalitéer inom det aktuella kvarteret.

Förslaget omfattar cirka 200 lägenheter med inslag av centrumverksamheter i bottenplan och översta planen.


Om förslaget

Planområdet ligger i ett centralt läge i ett område med stark utveckling mot en blandad stadsmiljö. Läget direkt intill Tullholmsviken är attraktivt ur boende- och stadsmiljöperspektiv. Kvarteret är planlagt för kontor och parkering i gällande detaljplan. I området sker nu en stadsutveckling med stort bostadsinnehåll. Planområdet har ett attraktivt läge för bostäder som kan knytas till pågående bostadsbyggnation i närområdet utmed Tullholmsviken.

Bebyggelsens höjd föreslås variera mellan sex-sju-åtta våningar med undantag för kvarterets hörn i söder där 24 våningar medges.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd från den 2 januari till den 30 januari 2023. Under denna period genomfördes informationsmöte.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Viken 2:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktpersoner:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?