Arkitektskiss över bostäder längs Packhusgatan
Så här kommer bostäderna längs Packhusgatan se ut.

Tullholmen - 56 lägenheter längs Packhusgatan

Det ska bli två parallella huskroppar som förenas med en överbyggd gård med garage i botten. Husen ska byggas i sju våningar med totalt 56 lägenheter fördelat på ett till fyra rum och kök. Byggherre är Skanska Sverige AB.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Tidplan

  • Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för projektet i januari 2018. Om bygget har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vann laga kraft.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Skanska Sverige AB

Gällande detaljplan:

Detaljplan för kvarteret kanoten, akt 1780K-21-P2013/15

Sidan uppdaterad: 2023-05-03

28 September 2023