Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild med planområdet markerat i rött.

Översiktsbild med planområdet markerat i rött.

Tyggårdsviken - nya bostäder

Fastighetsägaren till Barken 2 inom Tyggårdsviken önskar planändring för att kunna genomföra ett bostadsprojekt med ett flerbostadshus av liknande volym och skala som angränsade byggnation i kvarteret.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en envåningsbyggnad för verksamheter som tidigare haft funktionen som verkstad inom metall- och maskinindustrin men står idag tom.

Planområdet är beläget i ett område med bostadsbebyggelse i fem till sex våningar med indragna takvåningar. Öster om planområdet är Pråmkanalen med bryggor, båtplatser och promenadstråk. I övriga stadsdelen är byggnader avsedda för bostäder, kontor, verksamheter, nöje, större livsmedelsbutik med mera.

Syfte med planändringen

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra genomförandet av ett bostadsprojekt som passar in i befintlig bebyggelsestruktur. Kvarvarande byggrätt i gällande detaljplan är för liten för att kunna rymma en byggnad av volym och skala som passar in i stadsbilden. Ändringen möjliggör färdigbyggandet av bostadsbebyggelsen inom Tyggårdsviken.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd 31 oktober till 30 november 2022.
 • Den 15 november hölls ett samrådsmöte i Samhällsbyggnadshuset
 • Planförslaget var utställt för granskning 20 mars till 17 april 2023.
 • Planförslaget tas upp för beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden den 21 juni 2023.
 • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 21 juni 2023.
 • Stadsbyggnadsnämndens beslut att anta ändringen av detaljplanen har överklagats och prövas nu av Mark- och miljödomstolen.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Inkomna synpunkter under granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Handlingarna

Handlingarna och protokollsutdrag finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ändring av detaljplan för Tyggårdsviken

Vem äger marken:

Karlstads kommun med en privat tomträttshavare

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-09-14

Hittade du rätt information på sidan?