Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild med planområdet markerat i rött.

Tyggårdsviken - nya bostäder

Fastighetsägaren till Barken 2 inom Tyggårdsviken önskar planändring för att kunna genomföra ett bostadsprojekt. Det ska vara ett flerbostadshus av liknande volym och skala som angränsade byggnation i kvarteret.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en envåningsbyggnad för verksamheter som tidigare haft funktionen som verkstad inom metall- och maskinindustrin men står idag tom.

Planområdet är beläget i ett område med bostadsbebyggelse i fem till sex våningar med indragna takvåningar. Öster om planområdet är Pråmkanalen med bryggor, båtplatser och promenadstråk. I övriga stadsdelen är byggnader avsedda för bostäder, kontor, verksamheter, nöje, större livsmedelsbutik med mera.

Syfte med planändringen

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra genomförandet av ett bostadsprojekt som passar in i befintlig bebyggelsestruktur. Kvarvarande byggrätt i gällande detaljplan är för liten för att kunna rymma en byggnad av volym och skala som passar in i stadsbilden. Ändringen möjliggör färdigbyggandet av bostadsbebyggelsen inom Tyggårdsviken.

Vad händer nu?

Till följd av överklagandeprocessen ska stadsbyggnadsnämnden ta nytt beslut om antagande av planförslaget. Inga ändringar har skett i antagandehandlingarna.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 31 oktober till 30 november 2022.
  • Den 15 november hölls ett samrådsmöte i Samhällsbyggnadshuset
  • Planförslaget var utställt för granskning 20 mars till 17 april 2023.
  • Planförslaget antogs av stadsbyggnadsnämnden den 24 januari 2024.
  • Beslut att anta detaljplanen är överklagat och prövas nu av Mark- och miljödomstolen.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Den som är berörd av planen och senast under granskningstiden lämnat synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga beslutet att anta planen hos Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska skickas till kommunen under adress
stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun, 651 84 KARLSTAD.

och vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag då tillkännagivandet om justeringen av protokollet med antagandebeslut har satts upp på kommunens anslagstavla, dvs. senast 2024-02-19.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ändring av detaljplan för Tyggårdsviken

Vem äger marken:

Karlstads kommun med en privat tomträttshavare

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

30 Maj 2024