Oversiktsbild med planområdet markerat

Vålberg - nya bostäder i centralt läge

Kommunen ska pröva möjligheten att ändra nuvarande användning för det tidigare kommunalhuset vid Norsplan. Målet är att istället bygga bostäder i byggnaden på fastigheten Nors Åstorp 1:132.

Vad innebär planförslaget?

Kommunhuset vid Norsplan förmedlar Vålbergs historia som landsbygdskommun och har ett lokalhistoriskt värde som centrumbyggnad i Vålberg. Vid ett eventuellt planarbete behöver de kulturhistoriska frågorna behandlas.

I översiktsplanen nämns att centrumområdet är särskilt viktigt för utveckling av centrum och att Norsplans funktion som mötesplats bör förstärkas. Gestaltningen av förgårdsmarken/torgytan intill byggnaden samt hur stor del av byggnadens bottenvåning som är lämplig att disponera för bostäder måste utredas vidare vid ett eventuellt planarbete.

Andra frågor som kan bli aktuella att förhålla sig till i det fortsatta planarbete är buller från Långgatan, parkering samt geoteknik.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Kulturhistoriska frågor
  • Trafikbuller
  • Geoteknik
  • Parkering
  • Gestaltning

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Norsplan, fastigheten Nors-Åstorp 1:132 inom Vålberg

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024