Planområde markerat med rött

Vålberg - planering för ny verksamhetsmark

Kommunen ska utreda möjligheten att utöka verksamheten och etablera en större omlastningsterminal med spåranslutning. Som ett led i detta ingår också att anlägga nya spår vid fd, Vålbergs station och att bygga nya spår på industrimark

Nuvarande förhållanden

Området ligger i utkanten av Vålberg i ett flackt fd jordbrukslandskap. Söder om området finns Norsälven som har kända problem med ras- och skred. Inom fastigheten finns idag byggnader för fd Älvsbyhus fabrik. Området omges av planlagd industrimark som inte tagits i anspråk.

Bedömning

Platsen bedöms som lämpligt att utveckla för logistik och omlastning. Förslaget till utveckling innebär att gällande detaljplaner måste ändras. För utökning av industrimark behöver detaljplan upprättas för delen i sydöst. För området längs Långgatan (fd E 18) behöver detaljplanen justeras för att rymma ny industrispår och funktionerna för terminalen. Genom att fler spår ska anläggs på fd Vålbergs station behöver en befintlig plankorsning utgå. Huruvida den ska ersättas utreds i planarbetet, men den rättighet som detaljplanen medger att korsa spåren behöver justeras.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Avgränsning av planområden.
  • Geotekniska förutsättningar.
  • Lösning för ev passage av spåren vid Vålbergsstation.
  • Trafikfrågor kopplat till in- och utfarter från området.

 

 

Nedan visas bild med markering för fler områden för eventuell verksamhetsmark

Flera områden för verksamhetsmark i Vålberg

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för industrimark i Vålberg

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024