Bilden visar en illustration över nya Vallargärdets skola

Vallargärdet – ny skola, förskola och fullstor idrottshall

Vallargärdets befintliga skola är gammal och behovet av skolplatser växer i området. Därför ska Vallargärdets skola få en helt ny skolbyggnad som ska inkludera skola, förskola och kommunens första integrerade fullstora idrottshall.

Om projektet

Skolan, förskola och en fullstor idrottshall byggas som en enda byggnad. Hösten 2024 påbörjas rivningen av den befintliga skolan. Under byggtiden kommer verksamheten att tillfälligt flytta till lokaler i nya Orrholmsskolan.

Två plan med möjlighet till utbyggnad

Den nya byggnaden byggs i två plan. I markplan (plan 1), som byggs i två nivåer, blir det förskola med plats för 72 barn, kök och idrottshall och på plan två blir det skolverksamhet med plats för 175 elever. Byggnaden konstrueras så att den ska kunna byggas ut i framtiden och förskoledelen byggs så den kan omvandlas till skola i framtiden om det behovet uppstår. Utformningen gör att det finns möjlighet att utöka till två-parallellig F-6 med plats för omkring 350 elever i framtiden. Byggnaden ska certifieras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad Silver.

Utemiljö och parkering

Det blir en helt ny utemiljö i anslutning till byggnaden och nya parkeringar för personal och besökare.

Hållbarhet

Från den gamla skolan kommer mycket material att kunna återbrukas i andra projekt. Allt från fläktaggregat och köksutrustning till marksten och gungor kommer att plockas ner och sättas upp och komma till användning någon annanstans.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 16 oktober till 6 november 2023.
  • Planförslaget var utställt för granskning 22 januari till 12 februari 2024.
  • Planförslaget antogs av stadsbyggnadsnämnden den 20 mars 2024.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 16 april 2024.
  • Rivning hösten 2024.

Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Inkomna synpunkter från granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tryck på plustecknet för att se framtagna utredningar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Rivning och nybyggnation av Vallargärdets skola samt förskola och fullstor idrottshall.

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Daniel Carlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Text

Text

Taggar för sidan

Byggprojekt
Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

15 Juli 2024