Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild med planområdet markerad med rött.

Översiktsbild med planområdet markerad med rött.

Välsviken – ny laddstation för buss

Välsviken station bedöms vara lämplig som nytt läge för en laddstation för buss.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Bakgrund

Teknik- och fastighetsförvaltningen har begärt planändring för del av Välsviken 2:1 och Lagret 1. Syftet är att möjliggöra en utveckling av Löfbergs logistik- och lagerhantering på ett sätt som inte är möjlig inom gällande fastighetsgränser. Parallellt planerar kommunen och Karlstadsbuss för snabbusslinjen mellan centrum och Välsviken. Utbyggnaden innebär bland annat att laddstationen för bussarna lokaliseras till ett nytt läge vid Välsvikens station. Föreslaget läge berör delvis mark som ägs av Löfbergs.

Bedömning

Platsen bedöms vara lämplig för en laddstation för buss. Naturmarken närmast Löfbergs har tidigare värnats i detaljplan, bland annat på grund av naturvärden men också för att värna den fornlämning som finns i området. Inom området planeras för att anlägga spåranslutning. Ny detaljplan behöver anpassas till planerad sträckning. Området är också intressant för att ta hand om dagvatten som behöver fördröjas i området.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Naturvärden
 • Dagvattenhantering

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har inte påbörjats ännu. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Välsviken 2:1 med mera

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?