Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild med planområdet markerat

Översiktsbild med planområdet markerat

Välsviken – industrimark och laddstation

Välsviken station bedöms vara lämplig som nytt läge för en laddstation för buss.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Bakgrund

Planens syfte är att möjliggöra för utveckling av Löfbergs lager och logistikhantering med bland annat industrispår och plats för upplag av containers. Planens syfte är även att möjliggöra för utveckling av busstrafiken till och från området och möjliggöra för utbyggnad av en laddstation och nya av- och påstigningsplatser för bussar i anslutning till Välsvikens station.

Planområdet ligger cirka 5 kilometer öster om Karlstads centrum, i Välsviken, i anslutning till Välsvikens station. Planområdet berör en del av Banvaktarvägen, befintlig vändplan och befintligt dagvatten-magasin strax söder om Löfbergs lager samt en del av kommunens naturmark i väster. I planområdet ingår en del av fastigheten Välsviken 2:1 som ägs av Karlstads kommun, en del av fastigheten Lagret 1 som ägs av Kaffehuset i Karlstad AB och en del av fastigheten Järnvägen 1:1 som ägs av Trafikverket. Norr om planområdet ligger Löfbergs lager och Välsvikens handelsområde. I söder gränsar planområdet till Värmlandsbanan och i väster till kommunens naturmark.

Planförslaget innebär att en del av kommunens naturmark väster om Löfbergs fastighet möjliggörs för industri och lager och att Löfbergs får en industrispåranslutning till sin fastighet. Befintligt dagvattenmagasin bekräftas i plan, såväl som det möjliggörs för en större dagvattendamm mellan de två in- och utfarterna till Löfbergs fastighet. Befintlig vändplan byggs om för en laddstation för kollektivtrafik samt nya busshållplatser. Infarten till Löfbergs fastighet flyttas något västerut och i anslutning till den nya infarten tillskapas en mindre vändyta för övrig trafik. Befintliga tekniska anläggningar för pumpstation och transformatorstation bekräftas i plan. Planförslaget innebär också en viss justering av markanvändningen för gata.

Planförslaget som överensstämmer med kommunens översiktsplan har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § under sommaren 2023. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.

Syftet med granskningen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd 28 juni - 21 augusti 2023
 • Planförslaget var utställt för granskning 23 oktober till 17 november 2023

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 17 november 2023.
Synpunkter kan lämnas nederst på denna sida eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för industrimark och laddstation mm inom Välsviken

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Kaffehuset i Karlstad AB och Trafikverket

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-11-20

Hittade du det du sökte på sidan?