Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Väse - planläggning för bostäder

Söder om järnvägen och i direkt anslutning till Väse samhälle kan det finnas en möjlighet att bygga cirka 80 bostäder.

Vad innebär planförslaget?

Planen syftar till att möjliggöra byggande av cirka 80 bostäder i södra delen av Väse. Bebyggelsen är tänkt att bestå av av småhus i form av villor, par- och radhus med utformning och anpassning till platsen och omgivningens karaktär. Låga flerbostadshus är också möjligt att uppföra i delar av området.

Husen byggs i grupper längs en ny väg, med skogspartier emellan. Den nya vägen ansluter till Storgatan via befintlig grusväg söder om gamla skolan. En mindre bro för gående och cyklister över diket som angränsar planområdet i norr är även tänkt att skapa en genare väg upp mot tågstationen och norra delarna av tätorten. Området har närhet till kollektivtrafik med tåg och buss och nära till rekreationsvärden i form av skogar, öppna åkermarker, strandängar och Vänern.

Om förslaget

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Väse tätort, i närheten av gamla skolan. Planområdet avgränsas i norr av ett dike (som fortsätter vidare västerut i den bäck som lokalt kallas för ”Fläskbäcken”), i väster av gamla skolan, infartsväg och skogsmark i sydväst/söder och åkermark i öster.


Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 7 september till 7 oktober 2022.
  • Öppet hus hölls 22 september 2022 i Väse skola.
  • Nästa steg är att skicka ut planförslaget på granskning, tid för det är ännu inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Helgetorp 1:1

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Åsa Lundgren , stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

29 Februari 2024