Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Skiss Väse förskolebyggnad
Skiss på förskolebyggnaden. Namnet på bilden är felaktigt, det ska vara Björkdungens förskola. Framtagen av Sweco.

Skiss på förskolebyggnaden. Namnet på bilden är felaktigt, det ska vara Björkdungens förskola. Framtagen av Sweco.

Väse - ombyggnad och renovering av förskola

Väse ska få en ny förskolelokal till den befintliga förskolan Björkdungen. En befintlig lokal ska renoveras och byggas om för att anpassas till verksamhetens behov. Det blir även en ny fin utemiljö.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Under 2019 köpte teknik- och fastighetsförvaltningen en av fastigheterna på Väse-Lund 1:90. Byggnaden har tidigare använts som förskola, men har de senaste åren stått delvis tom och oanvänd. När lokalen är färdigrenoverad ska den ersätta de tillfälliga paviljonger som används som förskolelokaler de senaste åren.

Tre avdelningar

Byggnaden är omkring 600 kvadratmeter och behöver totalrenoveras för att efter renoveringen ge plats åt tre avdelningar förskoleverksamhet och ett serveringskök. Två avdelningar av förskolans verksamhet kommer att inrymmas i skolan som ligger intill förskoletomten.

Generös utemiljö

Det blir en väl tilltagen lekyta i anslutning till förskolan som kommer att ses över och förbättras med mycket naturmaterial. Gården är sedan tidigare försedd med ytor där det finns skuggiga miljöer, öppna lekytor, sandlek och gungor. Träd och växter kommer att bidra till att skapa lekplatser och krypin. På kvällar och helger kommer gården att kunna användas av allmänheten.

Tidplan

Projektet startar i mars 2021 och beräknas vara klart i december 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Renovering och ombyggnad av Väse förskola

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem bygger:

Karlstads kommun. Rohm & co är entreprenören som bygger.

Kommunens kontaktperson:

Korosh Akbarzadeh, teknik-- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

Hittade du rätt information på sidan?