Detaljplan - Väse centrum

Väse - utveckling av centrum och järnvägen

En detaljplan för Väse centrum har tagits fram för utveckling av järnvägen och för Väse centrum.

Vad innebär planförslaget?

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en detaljplan för Väse centrum.
Planen innefattar fastigheter, järnvägsmark samt gatumark inom centrala Väse och planområdet utgörs av totalt cirka 5 hektar.

Om förslaget

Planens syfte är att möjliggöra genomförandet av mötesspår på järnvägen i Väse samt nya plattformar och tillhörande kommunikationsytor, en planskild korsning Storgatan/Värmlandsbanan samt att komplettera gällande detaljplaner med byggrätt för centrumändamål. Planen redovisar även användningen och utbredningen av allmän platsmark.

Att bygga mötesspår i Väse är en del i projektet "Tåg i tid".
Läs mer om projektet här.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Väse centrum, vann laga kraft den 13 januari 2016.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024