Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Väse - nya bostäder

Kommunen ska pröva att ändra gällande detaljplan till förmån för byggrätt för bostäder i tre plan.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Nuvarande förhållanden

Området ligger i södra delen av Väse. Inom fastigheten finns befintliga byggnader som delvis har ett kulturhistoriskt värde. Platsen där ett nytt hus föreslås är idag obebyggd och består av öppen mark. Planområdet omges av bostadsbebyggelse i två plan.

Gällande detaljplan medger centrum och småindustri i två plan och nu ska prövas att komplettera med en byggrätt för bostäder i tre plan.

Bedömning

Platsen bedöms vara en naturlig fortsättning av Väses utveckling mot söder. Byggnaden bör anpassas till omgivande bebyggelse i skala och materialval.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Anpassning till omgivande bebyggelse
 • Buller

Samråd

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Hammar 1:136

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-06-13

28 September 2023