Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Foto på nya skolan och skolgården framför.
Nya Fredricelund består av fyra huskroppar.

Nya Fredricelund består av fyra huskroppar.

Våxnäs - nybyggnad av Fredricelundsskolan

Fredricelundsskolan byter namn till Fredricelund och utökas med fler verksamheter. Våren 2020 börjar bygget av den nya byggnaden i anslutning till Våxnäs centrum. Vi bygger också ett nytt torg som ska fungera som en knutpunkt och entréplats.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Förskola och skola

Den nya byggnaden kommer att ge plats åt en ny förskola med fyra avdelningar för omkring 80 barn samt ny utemiljö. Det blir skola för 350 elever i årskurs F-6 och en helt ny utemiljö. Ett nytt storkök ska byggas dimensionerat för 1500 portioner. Köket ska producera måltider både till Fredricelund och erbjuda utkörning till andra verksamheter.

Familjecentral

I ena delen av byggnaden blir det en familjecentral med öppen förskola, barnavårdscentral och barnmorskemottagning. Det planeras även för en socionom i samma lokaler.

Bibliotek och hoppgrop

Det blir ett nytt bibliotek för både allmänhet och skola som ersätter biblioteket som idag ligger i Våxnäs centrum. En ny idrottshall för skolidrott kompletteras med en hoppgrop för truppgymnastik som blir den första av sitt slag i Karlstads kommun.

Skola i paviljonger under byggtiden

De gamla lektionssalarna har rivits och skolan har sin verksamhet i tillfälliga paviljonger tills nya byggnaden är klar. Två äldre byggnader som innehåller kök, matsal, slöjd och idrott kommer att användas av verksamheten tills den nya byggnaden står klar. Därefter ska även de rivas. Skyddsrummen som idag är placerade i matsalsbyggnaden kommer att bevaras.

Nytt torg i anslutning till Fredricelund

Våxnäs torg blir en ny knutpukt mellan Våxnäs centrum och Fredricelundsskolan. Torget blir även en entréplats för det nya biblioteket, familjecentralen och idrottshallen.

Läs mer om Våxnäs torg.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nybyggnation av Fredricelundsskolan

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun, Skanska är entreprenör.

Kommunens kontaktpersoner:

Camilla Jansson, teknik- och fastighetsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-03

Hittade du rätt information på sidan?