Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Planområde - Norra Våxnäd

Våxnäs- fler bostäder på norra Våxnäs

I planen föreslår kommunen 130 nya bostäder på Norra Våxnäs. Planen gränsar till motionsområdet I2 och tar därför hänsyn till de natur – och rekreationsvärden som finns där.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att pröva byggrätt för ytterligare bostäder inom norra Våxnäs samtidigt som hänsyn tas till de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen.

Om förslaget

Planen möjliggör en komplettering av bostäder inom norra Våxnäs, genom att bygga två stycken punkthus i upp till 8 våningar i öster i den skogsbeklädda höjden samt upp till 48 rad- eller parhus, alternativt marknära flerbostadshus, i två våningar. Detta innebär ett tillskott på upp till cirka 130 lägenheter norr om den öppna gräsytan. De nya bostäderna ansluts till befintligt gatunät via Plintgången och parkeringen löses genom att bygga ett parkeringsdäck söder om punkthusen inom fastigheten Våxnäs 2:1.

Planen innebär ett intrång i I2-området och ställer krav på både varsamhet och viss kompensation (flytt av naturvärden) samt att säkerställa att stora delar av naturområdet kvarstår som naturmark som fortsatt ska vara tillgänglig för allmänheten.

Planarbetet sker med utökat förfarande eftersom planen inte är förenlig med översiktsplanen då den anger område med rekreationsvärde.

Tidplan

 • Planen var ute på samråd 20 februari – 10 april 2017
 • Planförslaget var utställt för granskning 18 april till 24 maj 2019.
 • Planförslaget ska tas upp för godkännande i stadsbyggnadsnämnden (mötesdatum ännu inte bestämt). Planförslaget ska sedan skickas vidare, via kommunstyrelsen, till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter från samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Inkomna synpunkter från granskning, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Förslag till detaljplan Norra Våxnäs del av fastigheterna Gustavsberg 1:1 och Våxnäs 2:1.

Vem äger marken:

Karlstads kommun och KBAB

Vem bygger:

KBAB för hela eller delar av området

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-11-01

Hittade du det du sökte på sidan?