Planområdet för kv Skepparen markerat med rött
Översiktsbild på kvarteret Skepparen, aktuellt planområde markerat med rött

Viken - bostäder, handel och service

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Skepparen. Syftet är att göra det möjligt att bygga en blandning av bostäder, verksamheter och service.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet ligger cirka 300 meter söder om centrum och avgränsas av Sjömansgatan, Tullhusgatan, Näbbgatan och Orrholmsgatan.

Planens syfte är att möjliggöra en stadsutveckling med en blandning av bostäder, verksamheter och service samt att utforma den berörda delen av Sjömansgatan för en stadsmässig trafikmiljö, där olika trafikslag, som bussar i kollektivtrafik och persontrafik ryms.

Om förslaget

Området utgörs i dag av byggnader som används för utbildning och verksamheter.

Planens intention är att kvarteret Skepparen ska bli en komplettering och naturlig förlängning av pågående stadsutvecklingar i Tullholmsområdet samt att skapa en tydlig koppling norrut mot stadskärnan via både Stadsträdgården och Resecentrum.

Förslaget omfattar drygt 500 lägenheter med inslag av yta för grundskola/gymnasieskola, livsmedelshandel och centrumverksamheter i bottenplan och plan 2.

Illustration över det planerade området sett från ovan.
Illustrationsbild - översikt, Tovatt/Sweco Arkitekter

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd 2 juli - 31 augusti 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning 22 november - 27 december 2021.
  • Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden 18 maj 2022.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 16 juni 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft 20 juli 2022.
  • Projektering av infrastruktur pågår 2023-2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kvarteret Skepparen

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Nyfosa och Lidl

Kommunens kontaktpersoner:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

30 Maj 2024