Flygfoto med planområdet nringst i rött.
Del av kvarteret Skepparen inom Viken.

Viken - upphävande av detaljplan för del av kvarteret Skepparen

Kommunen har upphävt detaljplanen för del av kvarteret Skepparen för att ta bort byggrätten för handel i ett plan.

Vad innebär ändringen?

Planering pågår för stadsomvandling av kvarteret Skepparen som helhet. Detaljplanen för kvarteret Skepparen medgav handel i ett plan med tillhörande parkering. Denna utveckling bedöms inte vara förenlig med kommunens intention för utveckling av området. Fastighetsägaren har ansökt om bygglov i enlighet med gällande detaljplan.

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om anstånd i avvaktan på ny detaljplan. En ny detaljplan drar ut på tiden och därför föreslår kommunen att detaljplan upphävs i avvaktan på att den nya detaljplanen färdigställs.

Syfte

Syftet med upphävande av detaljplanen är att ta bort byggrätten för handel i ett plan.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd fram till den 15 november 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att upphäva detaljplanen den 12 december 2019.
  • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Det beslutet överklagades till mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningsrätt.
  • Upphävande av detaljplanen vann laga kraft den 8 februari 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Upphävande av detaljplan för kvarteret Skepparen med mera

Vem äger marken:

Karlstads kommun och Lidl

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

30 Maj 2024