Flygfoto med planområdet nringst i rött.
Del av kvarteret Skepparen inom Viken.

Viken - upphävande av detaljplan för del av kvarteret Skepparen med mera

Kommunen har upphävt detaljplanen för del av kvarteret Skepparen för att ta bort byggrätten för handel i ett plan.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär ändringen?

Planering pågår för stadsomvandling av kvarteret Skepparen som helhet. Detaljplanen för kvarteret Skepparen medgav handel i ett plan med tillhörande parkering. Denna utveckling bedöms inte vara förenlig med kommunens intention för utveckling av området. Fastighetsägaren har ansökt om bygglov i enlighet med gällande detaljplan.

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om anstånd i avvaktan på ny detaljplan. En ny detaljplan drar ut på tiden och därför föreslår kommunen att detaljplan upphävs i avvaktan på att den nya detaljplanen färdigställs.

Syfte

Syftet med upphävande av detaljplanen är att ta bort byggrätten för handel i ett plan.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd fram till den 15 november 2019.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att upphäva detaljplanen den 12 december 2019.
 • Mark- och miljdomstolen avslog överklagandet. Det beslutet överklagades till mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningsrätt.
 • Upphävande av detaljplanen vann laga kraft den 8 februari 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Upphävande av detaljplan för kvarteret Skepparen med mera

Vem äger marken:

Karlstads kommun och Lidl

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

28 September 2023