Vikenförbindelsen översiktskarta
Vikenförbindelsen översiktskarta

Vikenförbindelsen - förbättrad framkomlighet i centrum

För att minska trafikmängden på Hamngatan så måste framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron bli bättre. Vikenförbindelsen ska förbättra trafikflödet genom centrala Karlstad och förenkla det hållbara resandet till fots, på cykel och buss. Arbetet väntas pågå 2020-2023.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Hamngatan avlastas

När resecentrum byggs och sedan står klart så behöver genomfartstrafiken på Hamngatan minska för att bussen ska få bättre framkomlighet. Det ska fortfarande gå att ta sig fram med bil på Hamngatan men den är främst avsedd för de som har ärenden i centrala Karlstad och inte de som bara ska köra igenom.

Genom att bygga om Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan samt förbättra korsningspunkterna kan trafiken flöda enklare och fungera som ett bättre alternativ till Hamngatan.

Stadsparkerna knyts ihop och fikabryggor anläggs

Tanken är att Stadsträdgården, Mariebergsskogen och Wennbergsparken knyts ihop på ett bättre sätt och att det blir ett trevligt rekreationsstråk för både Karlstadsbor och besökare. Vi skapar också bättre gång- och cykelstråk längs hela sträckan för att uppmuntra det hållbara resandet till fots och cykel.

Längs Sjömansgatan bygger vi ett par mindre fikabryggor i vattnet och ordnar flera sittplatser längs strandlinjen. I hörnet av Mariebergsviken, intill Hööksgatan, ska det också bli ett trevlig promenadstråk och två mindre bryggor där man kan njuta av vattenutsikten och ta sig en fika.

Skiss över bryggor i Mariebergsviken

Cirkulationsplatser och bussfil

Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan ska förbättras genom att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbjuda vänstersvängar på vissa ställen som annars riskerar att stoppa upp trafiken.

Tanken är det ska finnas tre filer på Sjömansgatan och delar av Tullhusgatan. Den mittersta är till för bussar och utryckningsfordon. Detta är ett sätt att tydligare prioritera kollektivtrafiken och förbereda för Karlstadstråkets fortsatta utveckling. Det ger även en robust lösning för utryckningsfordon i högtrafik.

Klaraborgsbron

Trafikflödet på båda sidor av Klaraborgsbron ska förbättras. Vägen ska vara en smidig passage till E18 där bussen prioriteras. På norra sidan Klaraborgsbron tittar vi på olika lösningar för att skapa bättre framkomlighet. Karl IX gata är en viktig tillfart till centrum, för blåljustrafik och kollektivtrafik. Den är också en viktig entré till staden. Därför tar vi ett helhetsgrepp kring trafiken, utformningen och parkeringsmöjligheter i ett planprogram för området.

Översvämningsskydd

Vikenförbindelsen räknas som en prioriterad utryckningsväg och måste säkras från översvämningar. I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer kommunen påbörja arbetet med ett översvämningsskydd genom att höja vägen och på så sätt skydda inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern. Skyddet består i en kombination av upphöjd väg i ytterkanterna och en låg mur längs Mariebergsviken. Där marken är som lägst kommer muren vara 80 centimeter hög.

Karta över byggnation och etapper

Längre ned på sidan kan du se en karta över vad vi planerar längs sträckan, var det blir busshållplatser, cykelbana och cirkulationsplatser och så vidare. Här kan du även se vilka områden som ingår i de olika etapperna. Planerna för etapp ett är helt klara. Planerna för etapp två och tre jobbar vi fortfarande med därför kan det bli fölrändringar från det som syns i kartan nu.

Mer information

Att skapa Vikenförbindelsen och förbättra framkomligheten längs Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron är en förutsättning för att trafiken på Hamngatan och kring Karlstads resecentrum ska fungera. På länkarna nedanför kan du läsa mer om planerna för ett nytt resecentrum och projektet "Tåg i tid". Vikenförbindelsen ingår också i stadsdelsvisionen för Viken. Läs mer om visionen på länken nedan.

Här kan du läsa mer om stadsdelsvisionen för Viken.

Här kan du läsa mer om Karlstads resecentrum.

Här kan du läsa mer om alla delar i projektet Tåg i tid.

Filmer om Vikenförbindelsen
Den första filmen visar planen för hela Vikenförbindelsen. Den andra filmen handlar om vad som återstår ungefär halvvägs in i projektet. Den tredje filmen visar omvandlingen av Tullhusgatan. Den fjärde filmen visar när vi sätter ner dagvattenledningar och trummor som ska leda bort regnvatten från centrala Karlstad vid skyfall.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

28 September 2023