Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Flygbild med området markerat i gult

Zakrisdal - Bovieran seniorbostäder

Bovieran är ett boendekoncept för seniorboende och kommer bestå av ett flerbostadshus i tre våningar med cirka 50 lägenheter. Huset byggs runt en gemensam inglasad vinterträdgård. Även två fristående villor finns med i planen.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär projektet?

Bostäderna byggs av Bovieran AB som är ett koncept för seniorboende, som byggs enligt samma modell på alla platser i landet det uppförs på, se skiss nedan.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft den 22 september 2016 och Bovieran är byggd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Bovieran AB

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?