Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Zakrisdal - ändring av fastighets storlek

Kommunen ska pröva möjligheten att reglera fastighetsindelningen.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Huvuddrag

På fastighet Krutet 1 har det noterats att mindre bodar och en pool har byggts på kommunal mark, söder om befintlig fastighetsgräns. Kommunen har i efterhand nått en överenskommelse med fastighetsägare om försäljning av ianspråktagen mark. Planområdet omfattar nuvarande fastighetsgräns som utökas sydlig riktning med 175 kvm.

Detaljplan

Planarbetet omfattar enbart fastighet Krutet 1 med ett stycke mark söder om fastigheten. Detaljplanen ska möjliggöra fastighetsreglering för Krutet 1 utifrån överenskommelse om markköp mellan Karlstads kommun och fastighetsägare. Detaljplanen medför att det område som i gällande plan regleras som naturmark planläggs som kvartersmark till förmån för fastighetsägare att fortsatt ha kvar den exploatering som skett på kommunal mark.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samråd och tidplan

Planförslaget var på samråd 24 juli - 1 september 2023.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 1 september 2023.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Den som inte senast under samrådstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Alexandru Panait, alexandru.panait@karlstad.se
nås även på telefon 054-540 15 17.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Krutet 1 och del av Zakrisdal 1:1

Vem äger marken:

Privat och Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-10-20

Hittade du det du sökte på sidan?