Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Zakrisdal - ändring av fastighets storlek

Kommunen ska pröva möjligheten att reglera fastighetsindelningen.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Bakgrund

Fastigheten Krutet 1 har nyligen bytt ägare. I samband med det har noterats att mindre bodar och pool tillhörande byggnaden anlagts på kommunens mark. Teknik- och fastighetsförvaltningen har i dialog med fastighetsägaren ställt sig positiv till att sälja berörd kommunal mark till Krutet 1. För att kunna göra en fastighetsreglering krävs att nu gällande detaljplan ändras.

Gällande planer

Gällande detaljplan medger bostäder och naturmark.

Nuvarande förhållanden

Krutet 1 är idag bebyggt med en villa. Mot söder har kommunal mark tagits i anspråk med två mindre byggnader, staket och pool. Söder om den i anspråkstagna marken finns en del vegetation och en gång- och cykelväg. Söder om gång- och cykelvägen finns en kommunal lekplats.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Vegetation mot gång- och cykelvägen.

Tidplan

 • Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Krutet 1 och del av Zakrisdal 1:1

Vem äger marken:

Privat och Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?