Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Zakrisdal - ändring av fastighets storlek

Kommunen har gjort en planändring för att möjliggöra en fastighetsreglering.

Huvuddrag

På fastighet Krutet 1 har det noterats att mindre bodar och en pool har byggts på kommunal mark, söder om befintlig fastighetsgräns. Kommunen har i efterhand nått en överenskommelse med fastighetsägaren om försäljning av ianspråktagen mark. Fastigheten Krutet 1 kan utökas i sydlig riktning med 175 kvm.

Detaljplan

Planarbetet omfattar fastigheterna Krutet 1 och Zakrisdal 1:1 Detaljplanen ska möjliggöra fastighetsreglering för Krutet 1 utifrån överenskommelse om markköp mellan Karlstads kommun och fastighetsägaren. Detaljplanen medför att det område som i gällande plan regleras som naturmark planläggs som kvartersmark till förmån för fastigheten Krutet 1 som fortsatt kan ha ha kvar den exploatering som skett på kommunal mark.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Samråd och tidplan

  • Planförslaget var på samråd 24 juli - 1 september 2023.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 15 november 2023.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 12 december 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Krutet 1 och del av Zakrisdal 1:1

Vem äger marken:

Privat och Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

29 Februari 2024