Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Zakrisdal - planering för stadsdelscentrum i Ulleberg/Zakrisdal

Kommunen har uppdrag att ta fram en detaljplan för utveckling inom området söder om Ullebergsleden.

Vad innebär planförslaget?

Området planeras bebyggas med ny handelsbyggnad, skola, förskola och bostäder. Förslaget innebär också nya gator och gång- och cykelvägar.

Idag består platsen av jordbruksmark och vägar.

Frågor att behandla i planarbetet

  • gestaltning och landskapsbild
  • överbryggandet av barriärer
  • dagvatten och skyfall
  • geoteknik
  • trafik och säkra skolvägar
  • barnperspektivet
  • risk
  • naturvärden

 

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för område söder om Ullebergsleden

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Caroline Henrysson

Solstadens konstgräsplan sedd från ovan

Sandbäcken – Solstadens konstgräsplan

Inom Solstadens sportcenter finns nu en uppvärmd konstgräsplan, vilket gör det möjligt att använda den under stora delar av året. Planen kommer främst användas för amerikansk fotboll men även för fotboll. Planen ersätter Regementets IP och stod klar hösten 2021.

Illustration entrén till inomhusarenan på Solstadens sportcenter

Sandbäcken – inomhusarena för friidrott och fysträning

Eva Lisa Holtz Arena är en multifunktionell anläggning som innehåller ytor för tävling och träning liksom lokaler för möten, utbildningar och kontor. Arenan ersätter Våxnäshallen och stod klar i april 2022.

Illustrerad vy mot läktare på utomhusarenan Sola arena

Sandbäcken – utomhusarena för friidrott och bollsporter

På utomhusarenan Sola Arena samsas friidrott med fotboll och amerikansk fotboll. Arenan ersätter Tingvalla IP och stod klar i början av hösten 2022.

Illustrerad vy från gatan utanför Sannafältets utomhusarena

Sandbäcken – gator, parkeringar och torg på Sannafältet

Under sommaren 2020 började arbetet med gator, parkeringar, vatten- och avlopp samt torg som ska omringa framtidens arenor på Sannafältet. De gemensamma ytorna utformas så att människor får mest plats och bilar rullar sakta på de gåendes villkor.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-04-18

29 Maj 2024