Takdetalj Zakrisdal
Takdetalj Zakrisdal

Zakrisdal - utveckling av norra Zakrisdal

Kommunen har tagit fram ett förslag med syfte att möjliggöra en utveckling av Zakrisdalsområdet med bland annat bostäder, centrumfunktioner och arbetsplatser.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget innebär att norra delen av Zakrisdalsområdet utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, centrumfunktioner och arbetsplatser. Den södra delen av planområdet i anslutning till befintlig bebyggelse utvecklas till ett nytt centrumområde med bostäder, centrumfunktioner, besöksanläggning (idrott), parkering och icke störande verksamheter.

Flera befintliga byggnader har ett kulturhistoriskt värde och ska bevaras. I västra delarna kan nya bostäder uppföras i gränsen mot en framtida park. I östra delen, uppe på Zakrisdalsberget, föreslås bostäder i fem till tio våningar som ger möjlighet till utsikt mot Vänern i väster.

Detaljplanen ger byggrätt som motsvarar cirka 750 nya bostäder.

Om förslaget

Planområdet är beläget i västra Karlstad, cirka 4 kilometer från centrum. I norr gränsar området till Ullebergsleden, i väster till Grundviken, i öster mot Zakrisdals villaområde samt i söder mot Zakrisdals verksamhetsområde.

Utformningen av nya byggnader och bevarande av befintliga byggnader finns beskrivet i det gestaltningsprogram som följer detaljplanen. Gestaltningsprogrammet ska utgöra utgångspunkt för utformningen av nya byggnader.

Här kan du se projektet i 3D. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 16 november - 19 december 2021.
  • Digitalt informationsmöte hölls 8 december 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Norra Zakrisdal

Vem äger marken:

Zakrisdal Fastigheter AB

Vem bygger:

Zakrisdal Fastigheter AB

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

29 Maj 2024