Bild på handelsbyggnad i Zakrisdal
Bild på befintlig handelsbyggnad.

Zakrisdal - ändrad handelsverksamhet

Detaljplan med syfte att bekräfta nuvarande verksamhet men även göra det möjligt för livsmedelshandel.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att bekräfta nuvarande markanvändning och möjliggöra för handel, verksamheter och idrottsändamål.

Om förslaget

Planområdet är beläget inom Zakrisdal, Karlstads tätort västra delar och omfattar endast fastigheten Zakrisdal 1:14. Planområdet avgränsas i öster av Ullebergsleden och i norr av Zakrisdalsvägen. I söder finns naturmark och i väster en industrifastighet (ej planlagd). Planområdet är privatägt

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd 3 december 2020 - 8 januari 2021.
 • Planförslaget var utställt för granskning 21 april - 24 maj 2021.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 17 november 2021.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 15 december 2021.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Inkomna synpunkter under granskning, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för handel vid Ullebergsleden

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-09-14

28 September 2023