Vårdadministratör

Vårdadministratör passar dig som har datorvana, är bra på att kommunicera och har ett intresse för människor. Här lär du dig administration inom hälso- och sjukvård.

Vill du veta när vi öppnar ansökan igen?

Ansökan är tyvärr stängd men öppnar i februari, gör en intresseanmälan så påminner vi dig när vi öppnar för ansökan.

Utbildningen passar dig som

 • gillar att varva praktik och teori
 • är duktig på att kommunicera i det svenska språket både i tal och skrift
 • är noggrann och social
 • har datorvana.

Studieform:
Platsbunden

Längd:
2 år

Studietakt:
Heltid

Praktik:
20 veckor

Start:
Augusti 2023

Ansökningsstatus:
Ansökan är stängd

Vad gör en vårdadministratör?

Som vårdadministratör kan du arbeta med medicinsk dokumentation och administrativa sekreteraruppgifter inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, företagshälsovård, läkemedelsföretag, försäkringskassa och medicinsk forskning.

Vad säger arbetsgivarna?
”Som en av länets största arbetsgivare är Region Värmland i ständigt behov av kompetenta medarbetare, och detta gäller även yrket vårdadministratör. Utbildningen till vårdadministratör är en förutsättning för att vi ska kunna täcka behovet på både lång och kort sikt. Jag är oerhört glad över vårt nära samarbete med utbildningen. Vi har stora möjligheter att påverka innehållet, vilket har bidragit till att de nyutbildade vårdadministratörerna är väl förberedda för yrket när de kommer ut till oss i arbetslivet”, säger Ida Rådman, verksamhetschef, Region Värmland.

Yrkesroller efter examen

 • forskningssekreterare
 • läkarsekreterare
 • medicinsk sekreterare
 • medicinsk vårdadministratör
 • vårdadministratör

Lärande i arbete

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i 20 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Kunskaper efter utbildningen

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • arkivering
 • diagnos- och åtgärdskodning
 • medicinsk terminologi
 • patientrelaterad dokumentation
 • vårdjuridik

Kurser och innehåll

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

30

Arbetspsykologi, etik och respektfulla möten

20

Diagnosklassificering 1

20

Diagnosklassificering 2

15

Ekonomi och statistik

15

IT, IT-säkerhet och E-hälsa

30

Kommunikation och informationsutformning

20

Kvalitetsutveckling och internationalisering

15

Medicinsk engelska

15

Medicinsk terminologi - medicinska språket

20

Patientrelaterad administration och dokumentation 1

20

Patientrelaterad administration och dokumentation 2

20

Vårdjuridik 1

15

Vårdjuridik 2

15

LIA 1

20

LIA 2

25

LIA 3

25

LIA 4

30

Examensarbete och utredningsmetodik

30

Totalt

400


Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 30 yhp

Kunskap om kroppens anatomi och fysiologi samt vanligt förekommande sjukdomar och skador, undersökningar och behandlingar. Kursen ska dessutom ge god kunskap om de mest förekommande läkemedlen, deras användningsområden samt basala hygienrutiner.

Arbetspsykologi, etik och respektfulla möten, 20 yhp

Kunskap om individens upplevelser och beteenden samt kunskap om centrala etiska begrepp. Kursen ska även ge färdighet i att respektfullt möta människor med olika livsåskådningar och öka förståelsen för egna och andras olika sätt att fungera i arbetslivet, samt få förståelse för grupper och grupputveckling.

Diagnosklassificering 1, 20 yhp

Grundläggande kunskap om hur primärklassificeringen är uppbyggd och en färdighet att kunna tillämpa dessa kunskaper för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna klassificera enklare ställda diagnoser enligt regelverket.

Diagnosklassificering 2, 15 yhp

Fördjupad kunskap om hur primärklassificeringen är uppbyggd och en färdighet att kunna tillämpa dessa kunskaper för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna klassificera både enklare och mer komplicerat ställda diagnoser enligt regelverket.

Ekonomi och statistik, 15 yhp

Kunskap om grundläggande ekonomiska begrepp samt olika planeringsinstrument för budgetering och ekonomisk planering. Dessutom ska kursen ge kunskap om hur statistisk information sammanställs.

IT, IT-säkerhet och e-hälsa, 30 yhp

Kunskaper i olika datasystem, textbehandling, kalkylprogram, layout och webbdesign, IT-systemens säkerhet samt om hur möten kan ske via digitala medier samt vilka etiska regler som gäller vid sådana möten. Kursen ska även ge kunskap om de källkritiska, juridiska och etiska aspekterna av informationshantering ur ett säkerhetsperspektiv samt ge kunskaper om E-hälsa och de nationella riktlinjerna.

Kommunikation och informationsutformning, 20 yhp

Förståelse för de processer som försiggår i samspelet mellan sändare och mottagare ur ett språkligt perspektiv. Dessutom ska kursen ge kunskap om hur man producerar läsvänlig information av olika slag tillsammans med såväl analys som hantering av bild och text, layout och framställning i datamiljö.

Kvalitetsutveckling och internationalisering, 15 yhp

Kunskap om kvalitetsuppföljning i ett ständigt förbättringsarbete. Kursen belyser också den utmaning som vården står inför med krav på ökad effektivisering, större kundorientering och ökad internationalisering.

Medicinsk engelska, 15 yhp

Kunskap i engelskt yrkesspråk inom det vårdadministrativa yrkesområdet och språkets användning i vårdadministratörernas/medicinska sekreterarnas dagliga arbete såväl skriftligt som muntligt.

Medicinsk terminologi – medicinska språket, 20 yhp

Den patientrelaterade dokumentationen ska kunna utföras på ett patientsäkert och rationellt sätt. Kursen ska dessutom ge kunskaper i att tillämpa försvenskningsregler inom den medicinska terminologin.

Patientrelaterad administration och dokumentation 1, 20 yhp

Grundläggande kunskaper om aktuella vårdadministrativa system, informationshantering och dokumentflöden, så att den patientrelaterade dokumentationen sker på ett säkert och rationellt sätt. Dessutom ska kursen praktiskt förbereda den studerande i journaldokumentation.

Patientrelaterad administration och dokumentation 2, 20 yhp

Fördjupade kunskaper om aktuella vårdadministrativa system, informationshantering och dokumentflöden, så att den patientrelaterade dokumentationen sker på ett säkert och rationellt sätt. Dessutom ska kursen fördjupa den studerandes praktiska kunskaper inom journaldokumentation.

Vårdjuridik 1, 15 yhp

Grundläggande kunskaper inom vårdjuridik ur ett dokumentations-perspektiv, så att den patientrelaterade dokumentationen sker på ett säkert och rationellt sätt. Kursen ska dessutom ge en överblick över verksamhetens struktur vad gäller organisatoriska förhållanden samt vanliga former för arbetsorganisationen inom det valda yrkesområdet.

Vårdjuridik 2, 15 yhp

Fördjupade kunskaper inom vårdjuridik ur ett dokumentationsperspektiv, så att den patientrelaterade dokumentationen sker på ett säkert och rationellt sätt. Kursen ska dessutom ge en överblick över verksamhetens struktur vad gäller organisatoriska förhållanden samt vanliga former för arbetsorganisationen inom det valda yrkesområdet.

Lärande i arbete LIA – termin 1, 20 yhp

Praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge kunskap om verksamhetens organisation och arbetssätt. LIA:n är arbetsplatsförlagd inom privat och offentlig hälso- och sjukvård samt företagshälsovård.

Lärande i arbete LIA – termin 2, 25 yhp

Omsätta teoretisk kunskap i praktisk yrkesverksamhet. Kursen ska också ge kunskap om verksamhetens organisation och arbetssätt. Kursen ska dessutom ge förståelse för dokument- och patientflöden i vården. LIA:n är arbetsplatsförlagd inom privat och offentlig hälso- och sjukvård samt företagshälsovård.

Lärande i arbete LIA – termin 3, 25 yhp

Kunskap i vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska även ge praktisk färdighet i att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt, kännedom om situationer där vårdjuridiken tillämpas samt kunskap om hur sjukdomsklassificering genomförs i verksamheten. LIA:n är arbetsplatsförlagd inom privat och offentlig hälso- och sjukvård och företagshälsovård.

Lärande i arbete LIA – termin 4, 30 yhp

Praktiska kunskaper om vårdadministrativ dokumentation samt om diagnos- och åtgärdsklassificering, praktisk färdighet i att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt, samt kunna omsätta lagar och regelverk i praktisk yrkesverksamhet. LIA:n är arbetsplatsförlagd inom privat och offentlig hälso- och sjukvård och företagshälsovård.

Examensarbete och utredningsmetodik, 30 yhp

Målet med kursen är att utveckla den studerandes förmåga att samla, bearbeta, sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa information på ett systematiskt sätt inom yrkesområdet. Examensarbetet kan med fördel ges i uppdrag från arbetslivet.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha godkänt betyg (E/G) i följande kurser eller ha motsvarande kunskaper:

 • Svenska 2/Svenska B
 • Engelska 6/Engelska B
 • Matematik 1/Matematik A

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska samt datorvana. En vårdadministratörs arbetsuppgifter kräver god språkbehandling, vilket är en förutsättning för att klara yrkesrollen och det är även mycket viktigt för patientsäkerheten.

Urval och platser

Om du är behörig till utbildningen kommer du att få göra ett första antagningsprov som är webbaserat. Om du har någon form av funktionsvariation, som påverkar dina möjligheter att klara ett webbaserat prov på tid, så kontakta utbildningssamordnare Nina Jareke, nina.jareke@karlstad.se i god tid innan provet.

Om du klarar gränsen för godkänt kommer du att gå vidare i antagningsprocessen som innebär att du får göra ett ytterligare prov på plats i Karlstad. Resultatet från provomgång två ligger till grund för urvalet.

Vi tar emot 25 studerande på utbildningen.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och har en ledningsgrupp med representanter från region och kommun. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Offentlig verksamhet med representanter i ledningsgruppen:

 • Region Värmland

Kontakt

Hör av dig till vår utbildningsledare om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Camilla Andersson Elf

Lärare gymnasiet yrkesämnen

Utbildningsledare

Taggar för sidan

Yrkeshögskola
Karlstads teknikcenter

Sidan uppdaterad: 2023-12-06

7 December 2023