Hagaborg - nya bostäder och förskola

Byggnation pågår

Karlstads Bostads AB vill pröva möjligheten att bygga två nya bostadshus och en förskola på Norrstrand. Nybyggelsen ska öppna upp för nya, mer tillgängliga gångstråk för fotgängare och cyklister, och även göra det smidigt att lämna och hämta mellan verksamheter i området. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Projektbeskrivning

Karlstads Bostads AB har lämnat förslag på två nya bostadshus i åtta respektive nio våningar. Dessutom innehåller förslaget en ny förskola i två våningar som byggs samman med det ena bostadshuset. Den befintliga förskolan föreslås rivas och ersättas av den nya förskolebyggnaden. 

Genom de föreslagna ändringarna kan det byggas nya, mer tillgängliga gång- och cykelstråk för fotgängare och cyklister. Tillgängligheten gör det även lättare att lämna och hämta mellan verksamheter i området.

Byggnader inom området som är kulturhistoriskt intressanta ska ges skydd.

Inkomna synpunkter, kommentarer till dess samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Inkomna synpunkter under granskningsskedet, kommentarer till dess samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd fram till 25 februari 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 18 juni 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog planförslaget den 28 augusti 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 20 september 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sid.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för två bostadshus och en förskola på Norrstrand

Vem bygger?

Karlstads Bostads AB och Karlstads kommun

Markägare

Karlstads Bostads AB och Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.