Alster - bostäder vid Höja golfbana

Planerad

Kommunen har tagit fram en detaljplan som möjliggör byggnation av 18 friliggande villor i anslutning till golfbanan.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger intill Höja golfbana (Karlstad golfklubb), drygt 8 kilometer norr om Karlstads centrum. Fastigheten som ägs av Karlstad golfklubb består av avverkad skogsmark och sluttar mot väster och den öppna marken kring golfbanan. Norr om planområdet har brukshundklubben ett arrende inom kommunens fastighet. I väster gränsar planområdet till tidigare jordbruksmark och golfbanans markområden. Öster och söder om planområdet finns ett närströvområde enligt översiktsplanen med tillhörande motionsspår.

Planen gör det möjligt att bygga totalt 18 friliggande villor i en västersluttning intill golfbanan. Ny anslutingsväg föreslås för den nya bebyggelsen och gemensamma anläggningar för vatten och avlopp ska finnas. Centralt i området föreslås park- och naturmark för att ge möjlighet att skapa ytor för lek, vistelse och gena vägar för att nå intilliggande närströvområde och motionsspår.

Planförslaget var på samråd våren 2020. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget var sen utställt för granskning under sommaren 2021. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 10 februari och 13 mars 2020.
  • Planförslaget var utställt för granskning 24 juni - 31 augusti 2021.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 17 november 2021.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 15 december 2021.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Höja 1:67

Vem bygger?

Karlstads golfklubb

Markägare

Karlstads golfklubb

Kommunens kontaktpersoner

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.