Sandbäcken - gator, parkeringar och torg

Byggnation pågår

Under sommaren 2020 börjar arbetet med gator, parkeringar, vatten- och avlopp och torg som ska omringa framtidens arenor på Sannafältet.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Naturen, idrotten och människan är centrala inspirationskällor för utformningen av området. Naturen är överallt närvarande och ramar in anläggningen. Idrott, både på motions- och elitnivå, kommer att utövas här, och människan står i centrum.

De gemensamma ytorna utformas så att människor får mest plats och bilar rullar sakta på de gåendes villkor. Genom hela området byggs ett stråk som en sammanhängande yta i ett plan. I Arenastråket finns gott om gröna ytor och gott om sittplatser.

Genomgående naturinslag

Naturinslagen kommer att domineras av tall och björk, ljung och olika gräs. Det ska ge en vision av att skogen i omgivningen växer in i anläggningen. Kulörerna på material och färger är nedtonade och smälter in i omgivningen. Materialen är bland annat trä, rostigt stål och sedum på cykeltaken.

Gator och parkering

En gata ska byggas från Sanna allé, som leder in trafiken till den västra parkeringen, som i första hand hör till inomhusarenan. Gatan kommer att enkelriktas, så ingen trafik kommer att passera ut på Sanna allé. I söder ska en parkering byggas intill den planerade konstgräsplanen.

Parkeringen framför Friskis och svettis ska byggas om, samtidigt som infartsvägen ska byggas om och dras om för att skapa ett bättre trafikflöde. Innan året är slut ska även Infanterigatan breddas.

Byggtrafik från Norra fältet

Under arbetet kommer byggtrafik att använda grusvägen i söder för att nå arbetsområdet, med infart från Norra fältet. Ingen byggtrafik kommer att förekomma längs Sanna allé.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av infrastruktur som VA, gator, torg och parkeringar.

Vem bygger

Karlstads kommun. Entreprenör är NCC.

Markägare

Karlstads kommun.

Kommunens kontaktpersoner

Mikael Lundh, projektledare mark- och infrastrukturprojekt.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.