Sandbäcken - ombyggnad av Tingvalla isstadion

Planerad

Planen är att omvandla Tingvalla isstadion från en utomhusarena till en inomhusarena med plats för alla typer av isidrotter. Här kommer finnas plats för bandy, konståkning, skridsko, ishockey och allmänhetens åkning. Det kommer också finnas omklädningsrum, föreningsytor och kafé. Planerad byggstart är våren 2021.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Utomhus blir inomhus

Den nuvarande Tingvalla isstadion har Sveriges största isyta utomhus. Vi bygger om den till en modern inomhusarena med tre isytor och gemensamma föreningsytor, kaféytor och läktare.

Tre isytor

Tingvalla isstadion kommer att bestå av tre isytor - en bandyplan och två isrinkar. Mellanväggen mellan isytorna kan tas bort om skridskotävlingar på 400 meters skridskobana ska arrangeras.

Fakta om Tingvalla isstadion

  • 1500 åskådare kan stå på ståplatsläktaren längs bandyplanens långsida.
  • 12 meters frihöjd är det till taket över bandyplanen.
  • 100 sittande finns plats för i kaféet.
  • Kafé och läktare till isrinkarna kommer finnas på plan 2.
  • Taket förbereds för att kunna montera solceller.

Tidplan

Tingvalla isstadion planeras börja byggas år 2021 och stå klar 2023. Byggnationen kommer pågå under mars till oktober dessa år för att verksamheten ska kunna pågå under vintersäsongen. 

Framtidens arenor

Projektet är en del i en större satsning på nya arenor i Karlstad.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar runt om i Karlstad.

Om detaljplanen

Just nu pågår en detaljplaneprocess för Tingvalla isstadion. Planområdet ligger inom Sandbäcken, intill andra idrottsarenor som curling-, racket- och skatehall. Området angränsar i öster till Infaterigatan men angörs via Stadionvägen.

På området finns sedan tidigare Tingvalla isstadion som har Sveriges största isyta utomhus. Som en del av arenautvecklingen finns ambitionen att omvandla arenan till en modern inomhusarena med bland annat omklädningsrum, föreningsytor och enklare kafé.

Huvuddrag

Gällande stadsplan stämmer i stort överens med ombyggnadsplanerna men byggnadshöjden räcker inte till för att kunna omvandla utomhusstadion till en inomhusarena. Därför ghar kommunen gjort en ändring av stadsplan för Idrottsplats å Västra fältet, vilket innebär att de ursprungliga planhandlingarna består och ska läsas tillsammans med de nya.

Syftet med planen

Syftet med planändringen är att pröva möjligheten för påbyggnad av tak av Tingvalla Isstadion. Projektets syfte är att modernisera arenan, öka arenans nyttjandegrad och göra det möjligt för fler verksamheter, föreningar och idrotter.

Under våren 2019 var förslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i samrådsredogörelsen.
Under augusti/september 2019 var förslaget utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i granskningsutlåtandet.

Vy över ombyggda Tingvalla isstadion dagtid. Vy över ombyggda Tingvalla isstadion belyst kvällstid.

Tidplan för detaljplanen

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd 8 mars till 8 april 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning 21 augusti - 6 september 2019.
  • Planförslaget antogs av stadsbyggnadsnämnden den 16 oktober 2019.
  • Planändringen vann laga kraft den 13 november 2019.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Har ni frågor så kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på tel nr 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Ombyggnad av nuvarande Tingvalla isstadion.

Vem bygger?

Inte klart ännu.

Markägare

Karlstads kommun.

Kommunens kontaktpersoner

Marcus Ekholm, projektledare kommunledningskontoret
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.