Sandbäcken - överbyggnad på Tingvalla isstadion

Ska utredas

På Tingvallaområdet finns sedan tidigare en curling- och skatehall samt en arena för innebandy bestående av tre fullstora planer. På området finns även sedan tidigare Tingvalla isstadion som har Sveriges största isyta utomhus. Som en del av arenautvecklingen finns ambitionen att bygga en överbyggnad av Tingvalla isstadion. Anläggningen ska inrymma omklädningsrum, föreningsytor och enklare kafé.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller den nya detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu ej påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd där allmänheten får lämna synpunkter. Tid för samrådet är inte bestämt. Under arbetet kommer vi att lägga stor vikt på stadsbild och gestaltning av byggnaden.

Framtidens arenor

Projektet är en del i en större satsning på nya arenor i Karlstad.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar runt om i Karlstad.

Handlingar

Plan-PM Tingvalla isstadion 588 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Påbyggnad av nuvarande Tingvalla isstadion.

Vem bygger?

Inte klart ännu.

Markägare

Karlstads kommun.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.