Alster - nya bostäder i Bergsäng

Byggnation pågår

Här planeras tio friliggande villor i ett natur- och sjönära läge.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Fastigheten Bergsäng 1:3 är bevuxen med skog och ligger intill sjön Gapern, knappt två mil norr om Karlstad. Området är utpekat som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Området är inte planlagt sedan tidigare.

Vad innebär planen?

Detaljplanen möjliggör för totalt tio stycken friliggande villor, med en minsta tomtstorlek på 2000 kvadratmeter intill sjön Gapern. Bostäderna vid sjön nås via nya anslutningsvägar i form av gemensamhetsanläggning. Den nya bebyggelsen och bostadstomterna utformas så att närområdets luftighet, följsamhet mot terrängen och lantliga karaktär ska bevaras. I strandkanten ges möjlighet till att anlägga mindre gemensamma bryggor för bad och båtar.

Syfte

Syftet med detaljplanen var att pröva möjligheten att bygga bostäder i ett attraktivt läge vid sjön Gapern. Närområdets lantliga karaktär ska behållas i så stor utsträckning som möjligt. Möjligheten att anlägga gemensamma mindre bryggor för bad och båtar har också prövats.

Tidplan

  • Samråd 24 maj - 25 juni 2018.
  • Granskning 3 december 2018 - 7 januari 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 22 maj 2019.
  • Länsstyrelsen upphävde kommunens antagandebeslut den 20 juni 2019.
  • Planförslaget var utställt för en andra granskning 26 augusti - 12 september 2019.
  • Planförslaget antogs av stadsbyggnadsnämnden den 16 oktober 2019.
  • Beslut att anta detaljplanen överklagades och beslutet prövades av mark- och miljödomstolen och för att senare gå till mark- och miljööverdomstolen som inte gav de klagande prövningstillstånd.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 14 maj 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Bergsäng 1:3

Vem vill bygga?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.