Tingvallastaden - kontor och handel i del av kvarteret Björnen

Planerad

Här prövas en planändring för att möjliggöra mindre ny- och påbyggnader i kvarteret samtidigt som kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet ligger i centrala Karlstad strax söder om Residenstorget i kvarteret Björnen. Den tidigare gällande detaljplanen anger område för kontor, handel och bostäder. Den gjordes för att genomföra ett större projekt som inte genomförts och inte längre är aktuellt. Fastighetsägaren önskar även en möjlighet till påbyggnad av befintligt gårdshus.

Kulturmiljö

Området är idag bebyggt med byggnader som används som kontor. Byggnaden mot
gatan är välbevarad och ingår i ett stråk med äldre bebyggelse uppförd före stadsbranden 1865. Byggnaden är ett karaktäristiskt inslag i stadsmiljön längs Älvgatan. Alla byggnader på fastigheten är utpekade i kommunens kulturmiljöprogram. Området ingår också i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra mindre ny- och påbyggnader inom delar av kvarteret samtidigt som kulturhisotirskt värdefull bebyggelse skyddas från rivning och förvanskning. Planen innebär att området kan nyttjas för centrumverksamhet och bostadsändamål (ej i bottenplan), vilket det i stora delar redan gör idag.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd 18 maj - 9 juni 2017.
  • Samrådsmöte hölls i Samhällsbyggnadshuset den 1 juni 2017.
  • Planförslaget var utställt för granskning 2 november  - 17 november 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 mars 2018.
  • Planen vann laga kraft den 5 april 2018.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Projektnamn

Detaljplan för Björnen 4

Vem bygger?

-

Markägare

Privat

Gällande detaljplan

För området finns gällande detaljplan från 1991 som anger område för kontor, handel och bostäder.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.