Bomstadbadens camping

Förslag

Kommunen planlägger Bomstadbaden camping för att göra det tydligare vad som är tillåtet inom campingområdet. 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Syftet med planen

Kommunen ska med en flexibel detaljplan möjliggöra utveckling av Bomstadbadens camping så att framtida förändringar i campares efterfrågan tillgodoses. Allmänheten och campinggäster ska få så stor nytta av anläggningen som möjligt.

Planen ska ge tydlig information om hur kvartersmark för camping får användas liksom vad som gäller för mark för allmän användning inom strandområdet. Vidare ska det vara tydligt var strandskyddsbestämmelser gäller och var strandskydd har upphävts. För enklare handläggning av bygglovsärenden kommer det att anges hur stor och var befrielse från bygglovskrav ska gälla.

Området som används för camping är inte detaljplanerat. Många campare önskar förse sina husvagnar/ husbilar med mer avancerade förtält, eller som norrmännen benämner dessa "spiketält". Påbyggnaderna har väggar, tak och golv och definieras därmed som byggnad. Att uppföra dessa kräver bygglov och i vissa fall inom strandskyddat område, inom 100 meter från strandlinjen, strandskyddsdispens.

Bakgrund

Ett underlag behövs för en tydligare beskrivning hur campingen ska få utvecklas. Genom att en detaljplan upprättas kan frågor om strandskydd, bygglovskrav och hur allmänhetens intressen ska tillvaratas klargöras.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Planförslaget bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan.

Tidplan

  • Samråd till 25 februari 2019.
  • Granskning  2 - 25 oktober 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 20 maj 2020.
  • Länsstyrelsen har den 18 juni 2020 begärt in planen för prövning.
  • Länsstyrelsen har den 21 september 2020 upphävt stadsbyggnadsförvaltningens beslut att anta detaljplanen.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Bomstad camping

Vem äger marken?

Privat

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Karin Manner, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.