Väse - nya villatomter i södra delen av Väse

Förslag

I direkt anslutning till Väse samhälle, söder om järnvägen, planläggs för
cirka 20 enbostadshus.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder i form av friliggande enbostadshus.

Plandata

Planområdet ligger på fastigheten Bottenvik 1:29 m fl i södra delan av Väse tätort och består idag av skogsmark. Norr om planområdet ligger Väse gamla skola.

Huvuddrag

Planförslaget möjliggör byggandet av cirka 20 villor i södra delen av Väse, på väl tilltagna tomter med möjlighet till rymliga komplementbyggnader. Bebyggelsen uformas och anpassas till platsen och omgivningens karaktär. Området ansluter till Storgatan samt den befintliga grusvägen söder om gamla skolan. Nya gator planeras inom bostadsområdet. Området har närhet till kollektivtrafik med tåg och buss samt nära till rekreationsvärden i form av skogar, öppen åkermark, strandängar och Vänern.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd från den 5 december 2022 till den 12 februari 2023.

Handlingarna

Samrådshandlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Information

Öppet hus hölls den 6 februari i matsalen i Väse skola.

Synpunkter

Synpunkter senast den 12 februari 2023.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Kontakta oss via stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via e-post till maria.lindstrom2@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för del av Bottenvik 1:29 m fl. inom Väse

Vem bygger?

Privat

Markägare

Privat

Kommunens kotaktpersoner

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.