Inre hamn - paviljonger på Bryggtorget

Klar

Fastighetsägaren önskar bygga permanenta paviljonger på Bryggtorget i Inre hamn.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Brygga med servering

Området är idag bebyggt med en större brygga som främst används för servering
under sommartid. Fastighetsägaren önskar att fortsätta med samma verksamhet som idag och planändringen är främst av administrativ art, men innebär att mark som idag är allmänplatsmark kommer att privatiseras.

Kajpromenad

Framkomligheten för allmänheten längs kajpromenaden ska säkerställas.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen innebär att en paviljong för restaurang får uppföras permanent på bryggan.
Detaljplanen innebär också att hamnpromenaden kan utvecklas med mer serveringar och bättre ytor för gående. Befintliga parkeringsplatser längs vattnet avvecklas och flyttas till andra parkeringsanläggningar i området.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 24 maj till den 22 juni 2017.
  • Planen var utställd för granskning fram till den 3 november 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnamnden den 13 december 2017.
  • Beslutet att anta detaljplanen är överklagat till mark- och miljödomstolen.
  • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet den 24 april 2018.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 15 maj 2018.

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Bryggtorget

Vem bygger?

Bryggmagasin AB

Markägare

Karlstads kommun

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.