Busterud - nya bostäder öster om Alster

Byggnation pågår

En markägare önskar planläggning för bostäder i östra delen av Alster. Syftet är att skapa villatomter för åretruntboende. Detaljplanen vann laga kraft 20 september 2019. Etapp 1 börjar under 2020 och då byggs vatten och avlopp ut enligt kommunens VA-plan. Etapp 2 börjar under andra halvan av 2020 och det innebär ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten. Här ingår också nybyggnation av bostäder.

 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Strax öster om Alsters villaområde planeras det för ett nytt bostadsområde med huvudsakligen villor, en ny park och kommunal infrastruktur. Delar av området är idag detaljplanlagt med syfte fritidsbebyggelse men en stor del av tomterna är obebyggda. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för permanentboende i ett område med lantlig karaktär. Området ligger i gränslandet mellan stad och landsbygd och är en naturlig förlängning av tätorten utpekad i kommunens översiktsplan som stadsutvecklingsområde.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 20 september 2019.
  • Etapp 1: Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp enligt kommunens VA-plan på Strandviksvägen och Granduddsvägen. Arbetet börjar under början av 2020. 
  • Etapp 2: Utbyggnad av kommmunalt vatten och avlopp enligt den antagna VA-planen i området kring Enebovägen. Arbetet börjar under andra halvan av 2020. 

Etapp 1

Etapp 1 startar under början av 2020 och beräknas pågå till årsskiftet 2020/2021. Arbetet innebär nybyggnation av vatten- och avloppsledningar längs Strandviksvägen och Granuddsvägen, samt byggnation av två avloppspumpstationer. Beläggningsarbeten med asfalt kommer att göras först 2021.

Etapp 2

Etapp 2 innebär ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten. Här ingår också nybyggnation av bostäder. Etapp 2 i det nya planområdet beräknas påbörjas först andra halvan av 2020. Byggnationerna i det området påverkar boende i området genom transporter, buller och vibrationer.

Just nu - Etapp 1

Under eftermiddagen 27 november öppnas hela området för normal trafik igen

Pumpstationerna kommer snart på plats. Schaktarbeten görs nu bara på delar som inte stör trafiken nämnvärt. Borrning under järnvägen i öster startar nästa vecka. Nästa vecka startar också schakt och läggning VA-ledningar mot Lungvik (i den tidigare provisoriska vägen). Den tillfälliga vägen kommer att vara öppen tills byggtrafiken avtar, dvs ytterligare ett antal veckor.

Här kan du se kartan i större format

Kommunens entreprenör kommer löpande, i de fall det krävs, att anvisa tillfällig plats för exempelvis parkering, postlåda eller sopkärl.

Nyhetsbrev och broschyr

Här samlar vi nyhetsbrev och broschyrer som vi har skickat ut till boende: 

Läs mer om vatten och avlopp

Dokument vatten och avlopp

Nedan hittar du dokument och blanketter för vatten och avlopp.

Fakta om projektet

Typ av projekt
  • Detaljplan för del av Busterud (etapp 2)
  • VA-plan för del av Busterud, utbyggnad av vatten och avlopp på Strandviksvägen och Granduddsvägen (etapp 1)
Vem bygger?

Etapp 1, Utbyggnad av vatten och avlopp på Strandviksvägen och Granduddsvägen:
Byggentreprenör Skanska

Etapp 2:
OBOS Fastigheter AB/Myresjöhus AB 

Markägare

Etapp 2:
OBOS Fastigheter AB och privat 

Kommunens kontaktpersoner

Etapp 1, Utbyggnad av vatten och avlopp på Strandviksvägen och Granduddsvägen:

  • Projektledare Hanna Gärdeklint, teknik- och fastighetsförvaltningen
  • Byggledare Johan Törngren, teknik- och fastighetsförvaltningen

Detaljplan:

  • Emelie Dronsfield, stadsbyggnadsförvaltningen
  • Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.