Busterud - nya bostäder öster om Alster

Byggnation pågår

En markägare önskar planläggning för bostäder i östra delen av Alster. Syftet är att skapa villatomter för åretruntboende. Detaljplanen vann laga kraft 20 september 2019. Etapp 1 börjar under 2020 och då byggs vatten och avlopp ut enligt kommunens VA-plan. Etapp 2 börjar under 2021 och det innebär ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten. Här ingår också nybyggnation av bostäder.

 

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Strax öster om Alsters villaområde planeras det för ett nytt bostadsområde med huvudsakligen villor, en ny park och kommunal infrastruktur. Delar av området är idag detaljplanlagt med syfte fritidsbebyggelse men en stor del av tomterna är obebyggda. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för permanentboende i ett område med lantlig karaktär. Området ligger i gränslandet mellan stad och landsbygd och är en naturlig förlängning av tätorten utpekad i kommunens översiktsplan som stadsutvecklingsområde.

Tidplan

 • Detaljplanen vann laga kraft den 20 september 2019.
 • Etapp 1: Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp enligt kommunens VA-plan på Strandviksvägen och Granduddsvägen. Arbetet börjar under början av 2020 och blev klart under 2021. 
 • Etapp 2: Karlstads kommun bygger ut kommunalt vatten och avlopp enligt kommunens VA-plan på Eneboslingan, Enebobacken och Enebovägen. I Etapp 2 ingår det även ny- och ombyggnation av lokalgator, belysning och byggande av lekpark. Arbetet startar under början av 2021 och beräknas vara klart under 2022.
 • Exploatören OBOS kommer att bygga bostäder på de nya tomterna med start hösten 2021.

Etapp 1

Etapp 1 startade under början av 2020 och var klart 2021. Arbetet innebar nybyggnation av vatten- och avloppsledningar längs Strandviksvägen och Granuddsvägen, samt byggnation av två avloppspumpstationer. Etapp 1 är godkänd och klar för anslutning. Om du har en fastighet som ska ha LTA-anslutning så behöver du beställa en pump av oss i god tid. Vi beställer pumpar vid månadsskiftet varje månad och har cirka 2 veckors leveranstid så beställ din pump i god tid. Här kan du läsa mer om beställning av pump.

Etapp 2

Etapp 1 och etapp 2 utförs i olika entreprenader. Etapp 2 innebär ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten  Det kommer även byggas en lekpark. Etapp 2 startar under början av 2021 och beräknas vara klart under 2022. Skanska är upphandlad entreprenör för arbetet.

 • På Eneboslingan byggs lokalgatan om, nybyggnation av VA, belysning, kraftmatning och fiber. 
 • På Enebobacken byggs VA ut.
 • På Enebovägen byggs lokalgatan om, nybyggnation av VA, belysning, kraftmatning och fiber. 
 • På Busterudsvägen byggs lokalgatan om samt ny gång- och cykelväg och belysning. 
 • Det byggs en ny gång- och cykelbana och belysning mellan Enebovägen och Toppstaliden.

Här ingår också nybyggnation av bostäder. Det utförs i annan entreprenad. Större delen av de nya tomterna kommer bebyggas av exploatören OBOS. Den byggnationen kommer till största delen ske efter att etapp 2 är färdigställd och kommer att börja under hösten 2021. En del privatägda tomter kommer bebyggas under samma tid som den här entreprenaden. Byggnationerna i det området påverkar boende i området genom transporter, buller och vibrationer. 

Klicka här för att se en karta över etapp 1 och etapp 2. 

Läs mer om vatten och avlopp

Just nu etapp 2

Under vecka 5 2022 kommer Skanska starta med sprängningsarbeten i närheten av Enebovägen. Inför sprängningen har kommunen besiktigat fastigheter i närheten. 

Skanska är upphandlad entreprenör för arbetet. Entreprenören ansvarar för den löpande informationen till er boende i området. De kommer att kontakta er om ni under några dagar inte kommer att kunna köra eller gå till er bostad på det vanliga sättet. Byggnationerna i det området påverkar boende i området genom transporter, buller och vibrationer. 

Nyhetsbrev

Här samlar vi nyhetsbrev som vi har skickat ut till boende:

Fakta om projektet

Typ av projekt
 • Detaljplan för del av Busterud (etapp 2)
 • VA-plan för del av Busterud, utbyggnad av vatten och avlopp på Strandviksvägen och Granduddsvägen (etapp 1)
Vem bygger?

Etapp 1, Utbyggnad av vatten och avlopp på Strandviksvägen och Granduddsvägen:
Byggentreprenör Skanska

Etapp 2:
OBOS Fastigheter AB/Myresjöhus AB 

Markägare

Etapp 2:
OBOS Fastigheter AB och privat 

Kommunens kontaktpersoner

Etapp 1, Utbyggnad av vatten och avlopp på Strandviksvägen och Granduddsvägen:

 • Projektledare Hanna Gärdeklint, teknik- och fastighetsförvaltningen
 • Byggledare Johan Törngren, teknik- och fastighetsförvaltningen

Etapp 2, ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten i området kring Enebovägen:

 • Byggledare, Ola Norling, teknik- och fastighetsförvaltningen
 • Projektledare, Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.